Ungefär var femte person i Sverige lider av långvarig måttlig eller svår smärta som ofta leder till trötthet, nedstämdhet, oro och sjukfrånvaro. Det är vanligt att individen isolerar sig från familj och vänner. Tillståndet är komplext och kräver flera olika utredningar och behandlingar eftersom flera områden i kroppen ofta är drabbade.

Det kan tyckas självklart att utredning och behandling av patienter med svår smärta ska ske inom hälso- och sjukvården. Så är det också oftast, men inte om smärtan är lokaliserad till ansikte, mun eller käkar. Då kan den drabbade behöva betala själv.

Upp till 15 procent av befolkningen upplever smärta från ansikte, mun eller käkar en gång i veckan eller oftare. De flesta kan, och ska, tas om hand inom den allmänna tandvården. I de svåraste fallen (cirka 10 000/år) krävs dock specialistvård hos bettfysiolog.

Trots att utgångspunkten i både hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen är god vård på lika villkor för hela befolkningen hamnar dessa patienter ofta i kläm mellan olika regelverk, och bedöms även olika i olika regioner.

Oftast är det icke-specialister som bedömer huruvida patienterna ska ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem eller inte. Det kan handla om väldigt stora summor för de patienter som själva måste stå för kostnaden. Många tvingas därför avstå behandling.

Exempel på orättvisor:

  • Inflammationer i knän behandlas inom hälso- och sjukvården. Vid inflammation i käkleden tvingas patienten i vissa regioner betala för utredning och behandling även då inflammationen, de biologiska mekanismerna och smärtan är desamma som vid inflammation i ett knä. Patienterna debiteras enligt olika kostnadsprinciper.
  • Om man söker vård hos vårdcentral vid huvudvärk i tinningarna ingår det i hälso- och sjukvårdssystemet. Vänder man sig till bettfysiolog med samma symtom (som ofta beror på problem i käksystemet) kan man även i detta fall få lov att betala utredning och behandling själv i en del regioner.

Några enkla åtgärder kan rätta till orättvisorna:

  • Se över det nationella regelverket för landstingsfinansierad tandvård. Framför allt handlar det om att erkänna att ansikte, mun och käkar faktiskt tillhör kroppen. Det skulle effektivisera vården och minska den enorma administration som krävs på grund av krångliga regelverk.
  • Låt därför all specialistutredning och behandling hos bettfysiolog av patienter med svår och långvarig smärta i ansikte, mun och käkar ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. En färsk kartläggning av smärtvården i Sverige [1] ger stöd för detta.

Regeringen har tillsatt en ny utredning om tandvårdssystemet [2]. Svensk förening för bettfysiologi bidrar gärna till den. En förändring av regelsystemet skulle minska patienternas lidande och bidra till att vi lever upp till lagarna. Vi kan komma bort från det godtyckliga och rättsosäkra system som råder.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.