Svensk äldreomsorg är enligt OECD bäst i världen, ändå rapporterar medierna mest om dess brister. Ett tillstånd det sällan rapporteras om är trycksår, som främst drabbar äldre och personer med funktionsnedsättning. Trycksår innebär stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Det finns evidens för betydelsen av förebyggande insatser och behandling av trycksår, men trots nationella, regionala och lokala ansträngningar ökar nu antalet fall, enligt årliga mätningar från Sveriges Kommuner och landsting. 

Ett sår kan uppstå snabbt om huden utsätts för tryck som försämrar blodcirkulationen, vilket sker om en person ligger eller sitter i samma ställning en längre tid. Trycksåret ger konstant smärta och minskad rörlighet, och påverkar starkt den drabbades livskvalitet. Sår som läcker och luktar illa kan leda till social isolering och skuldkänslor. Individen blir ofta beroende av andra för behandling, även om man i övrigt lever ett självständigt liv.

Trycksår är den mest kostsamma vårdskadan. Patienter som drabbas vårdas flera dagar på sjukhus, och omläggningen av sår kostar pengar i form av arbetsinsatser och material. Studier visar att fyra till fem procent av den samlade årliga sjukvårdsbudgeten i Europa går åt till att behandla trycksår. Komplikationer till trycksår (infektioner, osteomyelit och sepsis) leder till ökat vårdbehov och kan orsaka för tidig död. Kirurgisk intervention kan ibland bli nödvändig, vilket belastar vården ytterligare. Detta hälsoproblem slukar med andra ord många miljarder kronor och åtskilliga arbetstimmar.

Stark evidens finns för att effektivt preventivt arbete skapar minskat lidande och betydande hälsoekonomiska vinster, så varför hamnar trycksår inte högre upp i prioritetsordning hos ledningarna inom hälso- och sjukvården respektive omsorgen?

De flesta verksamheter kan förbättra såväl prevention som vårdinsatser. Resurserna kan utnyttjas betydligt bättre. Initialt behövs utbildning och ett förändrat arbetssätt, och för det krävs beslutsamhet från chefer och medarbetare. På Humanas äldreboenden är målet att ingen ska lida av trycksår. Det har vi lyckats väl med på några boenden, medan andra har en bit kvar. Flera verksamhetschefer vittnar också om att äldre som vårdats på sjukhus ofta kommer tillbaka till boendet med trycksår.

För att lyckas i arbetet krävs multidisciplinära insatser, tydliga rutiner och individualiserad vård. Vi måste mäta och redovisa alla fall. Förebyggande aktiviteter måste synliggöras och beteenden förändras.

Medierna rapporterar i stort sett dagligen om bristen på vårdplatser. Om antalet trycksår kan minskas frigörs många platser. Kostnaden för att behandla trycksår är dessutom upp till tio gånger högre än vad det kostar att förebygga dem. Det finns mycket att vinna på att satsa på förebyggande insatser; såväl minskat lidande som minskade kostnader.