Vilhelm Sjögren och medförfattare framför att trombektomi är jämställbar med PCI (perkutan koronar intervention) och att kardiologer kan snabbutbildas i trombektomi. Man anger att goda förebilder finns och refererar till en muntlig uppgift från Europeiska kardiologföreningen.

NAG Stroke (Nationella arbetsgruppen för stroke) har som främsta argument att trombektomi inte kan jämställas med PCI och att hög kompetens måste vara säkerställd för att få göra ingreppet; vid trombektomi är hjärnan ändorgan, vid PCI hjärtat. I Europa arbetar EBNI (European Board of Neurointervention), bildat med stöd av ESMINT (European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy) och EANS (European Association of Neurosurgical Societies), för att specialister ska kunna utbilda sig till neurointerventionister oavsett grundspecialitet. Denna policy stöds av ESO (European Stroke Organisation) och har ett brett stöd i alla europeiska länder där trombektomi implementerats. Den snabbkurs för kardiologer om 3–6 månader som föreslås av Sjögren och medförfattare utgör endast en bråkdel av den utbildningsinsats som det finns konsensus om [1].

I kompetenskraven ingår också krav på tillräckligt hög volym av ingreppet. Att erfarenheten av trombektomi spelar roll har bland annat visats i en studie från USA [2]. Det är riktigt att observationsstudier talar för att snarare 10–13 procent kan bli aktuella för trombektomi under idealiska omständigheter, men i Sverige når de tre största och välfungerande enheterna knappt 6 procent. Förvisso finns potential för större andel, men det är en utveckling som kommer ta flera år. Det är oklart om Sjögren och medförfattare planerar för verksamhet splittrad på två centrum, vilket i så fall med hänsyn till det låga patientunderlaget ytterligare skulle minska erfarenheten för den enskilde interventionisten.

NAG Stroke är medveten om att undantag från kompetenskraven kan förekomma, men vi har inte kunnat identifiera några sådana centrum i Europa och vi stöder inte att undantag ska accepteras i Sverige. Det är inte visat att presumtiva centrum där trombektomi utförs av snabbutbildade kardiologiska interventionister skulle kunna ge samma goda resultat som redovisas i de stora randomiserade kontrollerade studierna om trombektomi. I studien MR CLEAN, som Sjögren och medarbetare refererar till, gjordes inga interventioner av kardiologer, och även i de andra randomiserade kontrollerade studierna har ingreppen gjorts av neurointerventionister.

NAG Stroke föreslår att ett modernt nationellt ambulanshelikoptersystem med mer resurser etableras. Merparten av landets sjukhus ligger inom rimlig flygtid från redan etablerade centrum för att kunna ge effektiv trombektomi, så även Sundsvall och Östersund. Vi behöver bara se på Norge, som har ett samordnat effektivt mark- och lufttransportsystem.

Ytterst torde det vara varje landsting som avgör om det väljer att inte följa internationellt brett accepterade kvalitetskriterier. NAG Stroke har en rådgivande funktion och förordar att de internationellt etablerade kvalitetskraven ska tillämpas vid alla enheter i Sverige som gör trombektomi. NAG Stroke anser det olyckligt om något enskilt landsting skulle välja att avvika från principer för vård av likvärdig kvalitet.

 

 Läs debattartikeln:

Tänk på tidsfaktorn vid trombektomi