I maj i år publicerades en Cochraneöversikt om säkerheten hos vacciner mot humant papillomvirus (HPV) [1]. Forskare vid Cochrane Nordic i Köpenhamn och universitetet i Oxford [2] är oense med ledningen för Cochrane [3] om huruvida översikten omfattar alla relevanta studier och hur data ska tolkas. Jag ska här inte välja sida i konflikten men försöka besvara frågan: är HPV-vacciner säkra för de vaccinerade?

I Cochraneöversikten slog man samman 71 176 kvinnor i 23 randomiserade, kontrollerade studier (RCT) av säkerheten hos HPV-vacciner, främst Cervarix och Gardasil, med varierande uppföljningstid (7 månader–10 år; i flertalet fall 5–10 år). Man fann något fler dödsfall (14/10 000) bland kvinnor som fått vaccin än bland kvinnor som fått kontrollpreparat (11/10 000). Kontrollpreparaten var placebo, adjuvans eller annat vaccin. Den relativa risken (RR) för död efter vaccin jämfört med placebo var 1,29 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,85–1,98). Konfidensintervallet omfattade 1,0, vilket betyder att skillnaden inte var signifikant.

I en subgrupp, kvinnor över 25 år, var emellertid dödsfallen signifikant fler i vaccingruppen än i kontrollgruppen: RR 2,36, 95KI 1,10–5,03 (10 737 kvinnor i tre RCT). Dödsfallen kom vid varierande tid efter vaccinationen och orsakades av vitt skilda händelser som bröstcancer, självmord, mord, stroke etc. Författarna drog slutsatsen att det var osannolikt att ökningen av död i vaccingruppen berodde på vaccinet.

Kritiker påpekade bland annat att några av författarna till Cochraneöversikten tidigare arbetat åt vaccinbolag som säljer HPV-vaccin och att de missat att ta med ett stort antal opublicerade och publicerade studier i översikten [2].     

Cochrane har svarat på kritiken. De har kompletterat översikten med data från en del av de nyfunna studierna. Externa forskare deltog i detta arbete, som redovisades i tabeller som visar att resultaten bara ändras marginellt och att slutsatserna inte påverkades.  

Min slutsats blir att det är avgörande för trovärdigheten att Cochrane står fritt från läkemedelsindustrin, och att länder med register över vaccinationer – exempelvis Danmark och Sverige – bör utföra nationella kohortstudier som jämför HPV-vaccinerade och ovaccinerade kvinnor med avseende på mortalitet och diagnoser som rapporterats från vaccinerade kvinnor, till exempel komplex regionalt smärtsyndrom (CRPS). Hittills tycks nyttan av HPV-vaccination ha övervägt möjlig skada. HPV-vaccination av skolflickor bör därför fortsätta.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Peter C Gøtzsche introducerade mig i evidensbaserad medicin för cirka 20 år sedan, och jag har sedan dess träffat honom och Tom Jefferson sporadiskt vid vetenskapliga möten.