Kort om Cochrane

Cochrane Collaboration grundades 1993. Organisationen har bytt namn till Cochrane Organization. I dagligt tal kallas den kort och gott Cochrane.

För mer fakta, besök www.cochrane.org

»Varför är de flesta forskare så besatta av att samla nya data i stället för att försöka lära sig från data som vi redan har?« Det frågade sig den brittiske läkaren Iain Chalmers, som grundade Cochrane Collaboration (se faktaruta) för att arbeta med evidensbaserad medicin (EBM). Evidensbaserad medicin innebär att vården baseras på bästa tillgängliga kunskap från oberoende forskare som systematiskt söker upp och granskar forskningen inom ett visst område.

Cochrane består i dag av 37 000 forskare och patienter i över 130 länder. Organisationen publicerar Cochranebiblioteket med över 7 500 systematiska översikter (reviews) som uppdateras vid behov. Cochrane Sverige startade 2017 och har två huvudsyften [1, 2]:

  • Att introducera Cochranes metoder och stödja forskare i att publicera och uppdatera Cochrane-översikter.
  • Att stödja evidensbaserad medicin i Sverige genom att främja tillgången till Cochrane och underlätta användandet av Cochraneöversikter inom vården.

Vad har då Cochrane Sverige åstadkommit under sitt första år? Här ges en översikt över pågående och planerade projekt [3].

Läkarprogrammet vid Lunds universitet är den första institutionen i världen som erbjuder sina studenter och lärare obegränsad gratis tillgång till Cochrane lnteractive Learning – ett internetbaserat kurspaket för självstudier i hur man bygger upp en Cochraneöversikt genom att ställa en avgränsad klinisk fråga, söka relevanta studier, selektera studier av god kvalitet, extrahera data ur dem, analysera data och sammanfatta i tabeller och diagram.

Flera svenska universitet är nu intresserade av att få tillgång till Cochranes interaktiva kurspaket. För att uppnå en synergieffekt måste evidensbaserad medicin genomsyra den kliniska undervisningen. Systematiska översikter kan tjäna som examensarbete på läkarprogrammet.

Cochrane Sverige har hållit utbildningsdagar om evidensbaserad medicin och organisationen Cochrane på en rad orter (Lund, Malmö, Ystad, Kristianstad, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm och Uppsala) och en tvådagarskurs vid Kazan Federal University i Ryssland. En student från Lund har fått en fyra veckor lång utbildning i Cochranemetoder i Österrike. Dessutom kommer två veckolånga doktorandkurser att anordnas i Lund.

Karolinska institutets bibliotek är en mycket aktiv samarbetspartner, och flera institutioner på KI samarbetar nu med Cochrane Sverige. Organisationen samarbetar även med SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och är medlem i SBU:s nationella HTA-nätverk [4].

Ledande kliniska tidskrifter publicerar regelbundet systematiska översikter under olika rubriker (exempelvis »Research« i BMJ, »Original investigations« i JAMA, »Articles« i Lancet och »Reviews« i Annals of Internal Medicine). En granskning av några Cochraneöversikter visar att de fått stöd från Vetenskapsrådets »systerorganisationer« såsom National Institutes of Health (NIH) i USA, National Institute for Health Research (NIHR) i Storbritannien och Norges forskningsråd.

NIHR satsar årligen omkring 13,6 miljoner pund (motsvarande cirka 160 miljoner svenska kronor) på stöd till systematiska översikter, främst Cochraneöversikter [5]. Vi menar att Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i Sverige.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: IA har varit oavlönad biträdande redaktör för Cochrane Acute Respiratory Infections Group. IP är chef vid avdelningen FoU, Skånes universitetssjukvård, där Cochrane Sverige är organiserat, samt medförfattare till en planerad Cochranerapport.