Livsstilsfaktorer och interventioner vid ohälsosamma levnadsvanor har stor betydelse för resultatet vid operation [1-4]. Hösten 2017 publicerade vi en artikel om livsstilsfaktorer i kirurgiska kvalitetsregister i Läkartidningen, med data insamlade från december 2015 till februari 2016 [5]. Vi konkluderade att det fanns ett stort utrymme för förbättring. Det var ett pussel att hitta informationen, och flera registerhållare uppmärksammade oss på att det saknades uppgifter. Nu finns en uppdatering av originalstudien [6].

Syftet med studien har varit att utvärdera i vilken grad de kirurgiska kvalitetsregistren kan användas till analys av livsstilsfaktorer bland operationspatienter och i relation till postoperativa komplikationer. Vi har ånyo samlat in dokumentation från registren avseende rökning, snus, alkohol, BMI, malnutrition, fysisk inaktivitet, funktionalitet och livskvalitet preoperativt samt reoperation, livskvalitet och komplikationer postoperativt. Svarsfrekvensen ökade från 65 till 82.

Den högre svarsfrekvensen har gett fler detaljer om riskfaktorerna i de svenska kirurgiska kvalitetsregistren. Samtidigt har en del register utökat registreringen. Tre registerhållare svarade att deras register inte har någon relation till operation och har tagits bort från analysen.

Preoperativt hade BMI högst förekomst med 66 procent, men även rökning och funktionalitet var dokumenterade i cirka hälften av registren. Alkohol, malnutrition och fysisk inaktivitet förekom liksom tidigare i låg utsträckning i registren.

Registrering av postoperativa komplikationer varierade fortfarande betydligt. 12 register rapporterade 0–1 komplikationer, det vill säga antingen ingen rapportering eller förekomst av komplikationer utan detaljeringsgrad. De övriga registren hade fler kategorier. Reoperation registrerades i knappt två tredjedelar av registren och postoperativ livskvalitet i omkring hälften.

Flera livsstilsfaktorer förekommer i högre utsträckning än tidigare. Dokumentation av rökning, BMI, funktionalitet, livskvalitet samt reoperation har utökats. Alkoholbruk är fortfarande sämst dokumenterat, följt av malnutrition och fysisk inaktivitet. Detta är inte optimalt, då också alkoholbruk över två standardglas per dag, malnutrition och fysisk inaktivitet påverkar operationsresultatet väsentligt [7].

Det görs ett stort arbete med att förbättra kvaliteten i de kirurgiska registren. Det är viktigt att stödja denna positiva utveckling så att registren i högre grad kan ingå i samarbeten kring perioperativ riskreduktion och den nationella insatsen gällande ohälsosamma levnadsvanor [8].

Sammanfattningsvis är dokumentationen av levnadsvanor i svenska kirurgiska kvalitetsregister bättre än tidigare rapporterat, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Detta bör prioriteras framöver.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Tabeller och figurer kan beställas från hanne.tonnesen@med.lu.se