Att i tid fånga en försämring i tillståndet hos en patient och adekvat agera på den är ett kännetecken på god och säker sjukvård. För detta krävs ett system som med tillräcklig precision ger information och vägledning, men också möjlighet att kunna kommunicera vad som hänt, händer och bör hända den närmaste tiden för att vända tillståndet.

I så kallade tidiga varningssystem (early warning systems) följs patienten över tid avseende vitala parametrar, men systemen ger oss även möjlighet att objektivt kunna kommunicera och agera på förändringar i patientens tillstånd.

Olika sorters tidiga varningssystem finns i bruk sedan drygt ett decennium. Det första som fick en bredare svensk användning var MEWS (Modified early warning score). MEWS ersattes från 2012 av det mer precisa och bättre validerade NEWS (National early warning score), utvecklat av Royal College of Physicians i London. I december 2017 kom en reviderad version, NEWS2 [1], som nu används i hela England, Wales och Skottland, främst intrahospitalt men också i ökande omfattning prehospitalt, inklusive på motsvarigheter till vårdcentraler vid akuta remisser till andra vårdinstanser.

NEWS2 bygger på att sex vitala parametrar (andningsfrekvens, syremättnad, systoliskt blodtryck, pulsfrekvens, medvetandegrad och kroppstemperatur) mäts och registreras i regelbundna intervall på ett standardiserat sätt. Eventuell syrgastillförsel bedöms också.

Ett samlat värde räknas fram, högre ju mer avvikande värden hos patienten. Värdet indikerar grad av risk för kritiskt tillstånd och ger också ledning för hur patienten fortsatt ska handläggas. NEWS2 är både ett bedömnings- och ett screeninginstrument. Det kan alltså användas både för att bedöma och följa den enskilde patientens tillstånd över tid och för att bedöma risk för allvarlig händelse som behov av intensivvård, hjärtstopp eller plötslig oväntad död.

Risken för allvarlig händelse tydliggörs i den kliniska riskkategoriseringsskalan, och NEWS2-värdet ligger till grund för rekommendationer om tidpunkt för nästa bedömning samt åtgärder. Alla som arbetar med systemet bör vara tränade i att använda NEWS2 som ett »track and trigger«-system där patientens tillstånd följs över tid och åtgärder sätts in om så krävs. Den som bedömer NEWS2 utgör första ledet i en kedja som ska initiera/trigga ett kliniskt svar i enlighet med ABCDE-principen för akut omhändertagande.

Exempel på nyheter i NEWS2:

• En alternativ skala för syremättnad – syremättnad 2 – som endast ska användas efter ordination från ansvarig läkare för patienter med habituell låg syremättnad, som exempelvis vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

• I parametern »medvetandegrad« har bokstaven C lagts till, och bedömningen kallas nu ACVPU där C står för »confusion«, det vill säga nytillkommen eller förvärrad förvirring.

• Betoning på att systemet kan användas för att identifiera misstänkt sepsis. Ett NEWS-värde på 5 eller högre ska, i kombination med misstänkt eller bekräftad infektion, leda till frågan »Är detta sepsis?« och initiera snabba åtgärder.

En översatt version av NEWS2 och en av NEWS vid graviditet (obstetrisk NEWS) lanseras i oktober 2018. Allt material ska gå att ladda ner via LÖF:s hemsida [2]. En version för barn och ungdomar (PEWS) lanseras 2019.

NEWS2 rekommenderas bli nationellt gällande. I enlighet med riktlinjerna från Royal College of Physicians går det inte att göra lokala anpassningar vad gäller parametrar och skalor, däremot kan och måste lokala anpassningar göras i åtgärdsskalan. Varje vårdinrättning bör anpassa insatserna utfrån sin organisation och sina resurser.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.