Vi tackar för Ulla Waldenströms intresse för vår artikel om intagnings-CTG [1]. I sin replik skriver hon att vår studie i ämnet är liten och kvalitativ, att vi överskattat risken för peripartal död i den så kallade ABC-studien (18 gånger ökad) samt att det är förmätet att dra slutsatsen att flera av tidigare studier missuppfattat hur intagnings-CTG används [2, 3].

Ulla Waldenström har rätt i beskrivningen att det är få fall som hittas (1 av 500) och att studien till stora delar är deskriptiv. Det är dock den första valideringen på huvudindikationen, det vill säga att detektera asfyxi redan vid inkomsten.

Intagnings-CTG implementerades som en sista kontroll av fostret under graviditeten, före förlossningen. Huvudmålet är att förhindra en fördröjning av handläggningen av de få fall med pre-existerande fetal syrebrist. Både originalstudien av Inge Ingemarsson et al [4] och tidigare randomiserade studier har utvärderat och dragit slutsatsen att intagnings-CTG inte kan prediktera förlossningsutfall långt senare. 

Då peripartal död ofta beror på pre-existerande syrebrist och intagnings-CTG används vid nästan 100 procent av förlossningar i Sverige, jämförde vi våra data med det publicerade utfallet från den enda enheten i Sverige som inte använde intagnings-CTG.

Ulla Waldenström skriver att inget av de peripartala dödsfallen var relaterat till intagnings-CTG utan till överburenhet. Vi ser två fall där det verkar finnas en fördröjning av handläggningen (3 och 14) och ett fall (12) där man auskulterat en patologisk hjärtfrekvens, men inte agerat [5]. Det går givetvis inte att säga att intagnings-CTG förhindrat dessa peripartala dödsfall, men det är i sådana här fall som metoden kan minska mortaliteten.

Har vi övervärderat risken för peripartal död vid ABC-kliniken jämfört med Karolinska? Vi har inte tillgång till samma data från Stockholm, men väl från en Malmö-studie [6]. I denna fanns ett intrapartalt dödsfall på 24 128 fullgångna förlossningar, vilket ska jämföras med tre på 3 256.

Även jämfört med gravida i Malmö hade gravida på ABC-kliniken en 20-faldigt högre peripartal mortalitet (oddskvot 22, 95 procents konfidensintervall 2–214). Det går inte att dra konklusiva slutsatser om samband, men de mycket stora skillnaderna i risken för död under förlossning är beaktansvärd.

Som obstetriker känns det naivt att tro att en CTG-snutt skulle kunna prediktera utfallet 10 timmar senare, och vi förstod inte varför man inte utvärderat intagnings-CTG på huvudindikationen, det vill säga status vid ankomsten. Om man läser Inge Ingemarssons originalstudie mer noggrant bör man inse att målet med intagnings-CTG är att få ett status på fostret direkt vid ankomsten till förlossningen.

Läs debattartikeln:

Inget stöd för intagnings-CTG hos lågriskgravida

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.