Det är väl känt att kvinnor är underrepresenterade som författare till vetenskapliga artiklar inom det medicinska området [1-3]. Även om läget förbättrats så finns det tecken på att den positiva utvecklingen planat ut och stagnerat [4]. En nyligen publicerad artikel i Pain Medicine ger dock ett visst hopp [5].

Det har även diskuterats att det finns en citeringsbias i form av att manliga författare har en tendens att i större utsträckning citera manliga författare [6, 7], och enligt en färsk studie publicerad i PLoS One är kvinnor första namn på publikationer i 33,1 procent av fallen och sista namn i 18,1 procent [6].

När det gäller publikationer i ämnet smärta förefaller dock könsskillnaderna vara något mindre: 40,5 procent kvinnor som första namn och 40,1 procent som sista namn [7]. Man kunde inte heller se någon könsbias i citering av artiklar inom området smärta jämfört med när man studerade alla medicinska artiklar [5, 6].

Det är möjligt att orsaken till detta är att det publiceras en stor andel omvårdnadsstudier kring smärta och att det väger upp skillnaden i andra typer av publikationer, men förhoppningsvis är det ändå ett tecken på att klyftan mellan könen (the gender gap) i vetenskapliga publikationer på det medicinska området håller på att överbryggas.

Vi vill ju alla få våra arbeten bedömda utifrån deras innehåll och inte utifrån könstillhörighet eller bakgrund hos dem som står som författare.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Johan Hambraeus är delägare i Smärtkliniken Eques Indolor.