De flesta patienter med svårläkta ben-, fot- och trycksår behandlas inom den kommunala hemsjukvården där tillgången till kvalificerad sårkompetens ofta är begränsad.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) konstaterade 2014 att de regionala skillnaderna i Sverige är stora gällande svårläkta sår hos äldre [1]. SBU tittade på organisationen av sårbehandling med avseende på specialiserade sårkliniker, vårdnivå och vårdflöden och såg brister i rutiner och dokumentation samt i kommunikationen mellan olika vårdgivare. Dessutom uppvisade äldreboenden med låg bemanning och stor personalomsättning högre prevalens av trycksår än boenden med stabil personal och högre personaltäthet.

Utredningen »God och nära vård« [2] ska bland annat lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården ska ske. Syftet är att uppnå en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Uppdraget omfattar även samordnande vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Patienter med svårläkta sår är en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård hos olika vårdgivare. Avsaknaden av en struktur för tidig diagnos och rätt behandling och brist på samordnade insatser för att följa patienten över vårdgivargränserna leder till långa väntetider. Brister i uppföljning och kontinuitet får stora konsekvenser för patienterna, som är äldre, multisjuka och sköra. Ett svårläkt sår innebär oftast svår smärta, nedsatt livskvalitet och omotiverade antibiotikakurer.

Sveriges Kommuner och landsting har i samarbete det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår (RiksSår), börjat bygga upp sårteam med personal från kommuner och primärvård som på en gemensam plattform kan diskutera patientärenden och få digital konsultation av sårspecialist för speciella komplexa patientfall. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till nya arbetsformer/tekniker och förändrat yrkesroller så att vårdteamet nära patienten kan arbeta mer effektivt samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Det finns en stor potential i att effektivisera kommunal hälso- och sjukvård med effektiva e-hälsolösningar. En första rapport om hur RiksSårs beslutstöd fungerar i den kliniska vardagen ges vid en internationell sårvårdskonferens i Göteborg 2019 [4].

Genom att fokusera på digitaliseringens möjligheter till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg kan vi lättare uppnå ett minskat antal patienter med svårläkta sår, snabbare sårläkningstider, en evidensbaserad och jämlik vård samt minskade kostnader för vården.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Medarbetare från företaget Gnosco, Uppsala Clinical Research Center (UCR), registercentrum och RiksSårs IT-plattform ingår i RiksSårs styrgrupp och bygger tillsammans upp och implementerar den mobila applikationen.

.