För rationell och säker läkemedelsbehandling krävs att varje läkare som behandlar patienter behärskar det läkemedelsarbete som ingår i yrkesrollen. En ny studie visar att relativt begränsade insatser kan hjälpa läkare tidigt i yrkeslivet att växa in i det ansvar för läkemedelsbehandlingen som följer med förskrivningsrätten [1].

Att behandla patienter med läkemedel är en kärnuppgift för läkare. Läkemedelsbehandlingen behöver vara en integrerad del av läkarens arbete, eftersom den hänger tätt ihop med allt från kommunikation till symtom hos patienten. Läkemedelsgenomgångar inklusive läkemedelsberättelser är därför moment som ligger under läkarens ansvar.

En enkel läkemedelsgenomgång innebär i korthet att ta reda på vilka läkemedel en patient ordinerats och använder samt att ordinera lämplig behandling och uppföljning utifrån en medicinsk bedömning av patientens aktuella hälsotillstånd. Läkemedelsarbete övas under grundutbildningen, men hur trygg man känner sig i detta arbete ställs på sin spets först när man som examinerad läkare har eget ansvar för patienters behandling.

En randomiserad kontrollerad studie visar att två tretimmarsseminarier med kollegial diskussion kring fiktiva och egna patientfall, lett av en internmedicinare och en klinisk farmakolog, gav AT-läkare ökad trygghet i läkemedelsarbetet.

Vid sexmånadersuppföljningen instämde de 26 AT-läkare som fått interventionen i högre utsträckning i att de kände sig trygga att göra enkla läkemedelsgenomgångar jämfört med de 31 som randomiserats till kontrollgruppen (4,3 ± 0,9 jämfört med 3,6 ± 1,3; 1 = instämmer inte alls; 5 = instämmer helt; P = 0,034).

Interventionen ökade till exempel läkarnas uppmärksamhet på biverkningar som potentiell orsak till symtom och deras trygghet att sätta in och sätta ut läkemedel.

Även om det finns en viss korrelation mellan upplevd trygghet och faktisk kompetens/färdighet, är den upplevda tryggheten inte nödvändigtvis liktydig med skicklighet i konsten att behandla med läkemedel, något som tar många års patientarbete att tillägna sig. Att känna sig trygg med arbetsmomenten är dock en förutsättning för att de utförs i klinisk vardag, vilket torde vara av godo för patienterna.

Framtida studier behöver fokusera på att utvärdera faktisk kunskap hos läkarna, vilket till exempel görs i England före legitimation [2]. Detta blir än mer angeläget i Sverige när läkare efter den nya 6-åriga grundutbildningen får förskrivningsrätt direkt efter examen.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.