Den fakta ur NT-rådets rekommendation till landstingen som kopierats in i Roches information till landets neurologer.

Läkemedelsföretaget Roche sände nyligen information till landets neurologer om att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort en hälsoekonomisk bedömning av Roches nya läkemedel Ocrevus (ocrelizumab) mot MS. I Roches information sägs att »TLV bedömer Ocrevus som kostnadseffektiv jämfört med ett antal relevanta alternativ vid skovvis MS«. Därtill har man kopierat in information ur NT-rådets rekommendation till landstingen (bilden).

Sveriges Kommuner och landsting samt Landstingens samverkansmodell för läkemedel har gett ut motsvarande information [1]. Men där finns beträffande primärprogressiv MS (PPMS) några viktiga tillägg som Roche har valt att utesluta, nämligen:

  • Åtgärdens effekt är liten
  • Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är måttlig
  • Tillförlitligheten i den hälsoekonomiska värderingen är låg.

TLV:s egen sammanfattning av sin hälsoekonomiska bedömning [2] av Ocrevus avslutas med en starkare formulering: »Osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten bedöms sammantaget vara hög till mycket hög.« I sammanfattningen återfinns också följande intressanta och för hälsoekonomi viktiga fomulering:

»Rituximab har använts för behandling av MS i Sverige under flera år. Det finns en betydande klinisk erfarenhet av detta läkemedel samt omfattande användning i svensk klinisk praxis och därför kan rituximab vara ett jämförelsealternativ till Ocrevus. Ocrevus kostar cirka 205 000 kronor per år och rituximab kostar mellan 17 500 och 50 000 kronor per år. Detta bygger på prisuppgifter från apoteket.se och TLV:s prisdatabas.«

NT-rådets formulering om behandling av skovvisförlöpande MS ska rimligen läsas med TLV:s påpekande i minnet.

Är Roches information till landets neurologer om kostnadseffektiviteten för Ocrevus förenlig med god marknadsföringssed? Det går att anföra argument däremot.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Se kort kommentar från Roche under Kommentarer (red anm).