Jag vill börja med att tacka Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården för deras inlägg i LT (se länk i slutet av artikeln, red anm) om uthållighet i de viktiga frågorna medicinskt ansvar och professionalisering av vården. Att påverka styrningen av hälso- och sjukvården kräver år av målmedvetet arbete och artikeln ger oss stöd i att fortsätta driva dessa frågor.

Läkarförbundet har haft stor framgång i opinionsbildningen under de senaste åren. Vi syns och hörs alltmer i press, radio och tv. 2016 hade vi 752 artiklar i redaktionella onlinemedier. 2018 hade siffran stigit till 2 478, för att nämna ett av flera framgångsrika exempel. Räckvidden för 2018 är den svindlande summan 583 miljoner läsare.

Många av dem som undertecknat debattartikeln har också bidragit till att vi i dag är en stark aktör med hög trovärdighet i samhällsdebatten. Vi når politiker såväl som makthavare, professionen och allmänheten. Vi för också en oavbruten dialog och framgångsrika samtal med politiker och makthavare.

De tre prioriterade frågor som vi drev under valåret 2018 – nationell primärvårdsreform, fler vårdplatser och fast läkare/patientansvarig läkare – betonade just professionens medicinska huvudansvar samt kontinuitet och tillgänglighet för patienten.

Strax efter valet i höstas skrev vi tillsammans med fem tidigare social- och socialförsäkringsministrar från tre olika partier en uppmärksammad artikel på DN-debatt om behovet av en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare. En sådan reform, kopplat till en initial resurstillförsel, bidrar till att ytterligare stärka den medicinska professionens roll i primärvården.

Samtliga våra tre prioriterade frågor omnämndes i den senaste regeringsförklaringen, vilket är en stor framgång för förbundets opinionsbildning. Vården blev också väljarnas viktigaste fråga i valet 2018. Nu är ambitionen att behålla frågan högt på dagordningen och följa upp implementeringen av januariöverenskommelsen.

Att ständigt lyfta läkarprofessionen är något vi alla måste göra tillsammans. Hälso- och sjukvården är i stort behov av reformer. Det är något som Läkarförbundet aktivt och målmedvetet arbetar med.

Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården lyfter förtjänstfullt frågan om professionens status inom välfärdens sektorer. Vi delar uppfattningen att professionens roll ska stärkas på bekostnad av byråkratisk detaljstyrning. Frågan om professionens roll är avgörande för kvaliteten i vården, och vi har framgångsrikt fört fram den på den massmediala och politiska agendan.

Förbundet har tagit fram principer för styrning av hälso- och sjukvården som inleds med att förtydliga att det är läkare som besitter den samlade högsta medicinska kompetensen. Där återfinns att befogenheter måste motsvara det ansvaret. Läkarförbundet har även beslutat att chefskap är en prioriterad fråga framöver, med ambitionen att flytta fram positionerna för att få fler läkare att bli chefer. Vi har också sett till att specialitetsföreningarna kommer med i SKL:s arbete med kunskapsstyrning, vilket stärker professionens roll.

När Region Stockholm budgeterar för minskad byråkrati är det något som även vi kan ta åt oss en del av äran för. Vi har varit pådrivande i att beskriva verkligheten och vända samtidsandan från tilltro till byråkrati till att tro på professionens kompetens.

Det känns onekligen som att vi är på rätt väg. Känslan förstärks av att allt fler läkare driver den centrala frågan om professionens roll, däribland Nätverket.

Det gäller att hålla i och hålla ut. Vi fortsätter arbetet tillsammans.

Läs debattartikeln:

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården