Nationella forskarskolan i allmänmedicin gör under hösten 2019 ett nytt intag av 10 doktorander, med skolstart i januari 2020 och kommer att kunna ta emot tio doktorander årligen till 2022. Forskarskolan är ett komplement till den utbildning som ges vid landets medicinska lärosäten och en fortsättning och utvidgning av den FoU-utbildning i allmänmedicin som etablerats vid de flesta medicinska lärosäten i landet.

Sedan 2010 har skolan antagit 89 doktorander, varav 72 procent kvinnor och 27 procent som haft andra yrken än läkare inom primärvården. Totalt har 43 personer disputerat och 22 doktorander har fullgjort tre månaders predok-tjänstgöring på ett »center of exellence« ute i världen (två till är på väg ut). Flera doktorander har återvänt för en full postdok.

Forskarskolan har varit av stor betydelse för forskningen inom primärvården, och utbildningen har uppskattats mycket av både doktorander och universitet. Den har även väckt stort internationellt intresse [1, 2]. En fristående grupp har under 2018 utvärderat skolan och fann att den ger ett betydande mervärde till den ordinarie doktorandutbildningen. I utvärderingen lyfter man fram internationaliseringen, bildandet av nätverk inom och utom Sverige samt att forskare med olika bakgrund utbildas tillsammans. Under 2018 har en ny kraftigt föryngrad ledningsgrupp etablerats (där flera ledamöter själva genomgått skolan) för att säkra forskarskolans framtid. 

Forskarskolan har finansierats genom engångsanslag från Vetenskapsrådet och genom upprepade anslag från de medicinska fakulteterna, inklusive Karolinska institutet och Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Glädjande nog har vi fått positiva besked från merparten av de tidigare sponsorerna samt ett generöst anslag från FRF-stiftelsen (Fonden för rehabilitering och medicinsk forskning) som gör att vi kan fortsätta utvecklingen av ett väl beprövat och framgångsrikt koncept som stärker den kliniska primärvårdsforskningen i Sverige.