Figur 1. RMV:s figur över andelen pojkar/män med mogen knäled i förhållande till ålder, kompletterad med förklarande texter.

Slutreplik. Här svarar Fredrik Tamsen Socialstyrelsen och RMV i debatten om medicinska åldersbedömningar.

Med hjälp av figuren i Rättsmedicinalverkets (RMV) replik kan man enkelt illustrera det självklara: en nästan sex år tidigare knämognad än man tidigare trott innebär att fler under 18 år har moget knä [1, 2]. I Figur 1 ses RMV:s graf kompletterad med några förklaringar. 

Medelåldern för knämognad motsvarar den ålder där kurvan korsar 50-procentslinjen, vilket enligt figuren är vid drygt 18,5 år. Kurvans höjd vid 18-årsgränsen anger hur många som hunnit mogna i knät på 18-årsdagen, enligt figuren runt 25 procent.

Om knät i stället skulle mogna vid 24 års ålder motsvaras det av att kurvan förflyttas åt höger så att den korsar 50-procentslinjen vid 24 år. Givetvis skulle då kurvans höjd vid 18-årsgränsen bli lägre, det vill säga andelen personer under 18 år med en fullvuxen knäled skulle bli mindre. 

Påståendet att en tidigare knämognad inte ökar risken för att felklassificera barn som vuxna är alltså inte sant. Risken ökar, och enligt RMV:s beräkningar är den på basen av knäundersökningen runt 25 procent precis före 18-årsdagen. Detta är en högre risk än vad RMV uppgivit tidigare. I maj 2017 angav man att risken för att felbedöma barn som vuxna är »som störst om man är strax under 18 år, då är den omkring 10 %« [3].

RMV menar att Socialstyrelsens tidigare uppgift om att knät mognar vid 24 års ålder inte påverkat deras bedömning av metodens säkerhet, eftersom uppgiften inte finns med i deras utlåtanden. Det är ett svårbegripligt resonemang. I RMV:s utlåtanden finns inga referenser angivna, men det innebär rimligen inte att man gör bedömningar utan stöd av referenser. 

Socialstyrelsens och RMV:s felaktiga tolkningar av kunskapsunderlaget är viktiga, eftersom de använts för att kommunicera metodens säkerhet till såväl allmänhet som politiker. Så sent som i februari 2018, då Socialstyrelsen och RMV besökte Socialutskottet, påstod Socialstyrelsen fortfarande att knät mognar vid 24 års ålder [4].

Socialstyrelsen skriver i sin replik: »Socialstyrelsen har i myndighetens remissvar på Smers skrivelse inte diskuterat tidpunkten för knämognad« [5]. I det remissvar man hänvisar till står det dock: »Socialstyrelsen ställer sig frågande till bedömningen att ny kunskap om en tidigare mognad av knäleden innebär en större osäkerhet i metoden för bedömning av 18-årsgränsen [6].« Jag har svårt att tolka detta som annat än att de diskuterar just tidpunkten för knämognad och dess betydelse för metodens osäkerhet. Socialstyrelsens replik är därför, om inte vilseledande, så förvirrande.

Jag håller med RMV om att medicinska åldersbedömningar är ett komplext område. Utöver djup kunskap om radiologiska metoder är det nödvändigt med statistisk expertis. Trots RMV:s ansträngningar att beskriva verksamheten på hemsidan kvarstår flera avgörande frågor. Jag ser därför fram emot en oberoende granskning, något som även RMV sagt att de välkomnar.