På akutmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna eftersträvas kontinuerlig utveckling av vården ur ett barnperspektiv [1]. En viktig del av detta är smärtlindringen i samband med procedurer. Under de senaste två åren har LAT-gel (lidokain-adrenalin-tetrakain), ett i Sverige nyligen introducerat ytanestetikum, använts i verksamheten.

LAT-gel har visats vara ett lika effektivt anestetikum som lidokaininfiltration vid suturering och rengöring av mindre sårskador [2, 3]. Biverkningarna är få, och dessutom har gelen flera fördelar jämfört med infiltrationsanestesi. Barnet slipper till exempel ett smärtsamt nålstick, som annars kan medföra så mycket oro att barnet därefter inte längre kan samverka [2].

LAT-gel kan därför antas minska administrering av systemiskt sederande och analgetiska läkemedel, vilket ger lägre risk för läkemedelsbiverkningar och -interaktioner samt minskat behov av observation. Dessutom har användandet av LAT-gel visats kunna reducera antalet remitteringar till barnsjukhus och sutureringar i narkos [4]. Ytterligare en fördel jämfört med infiltrationsanestesi är att gelen inte orsakar omformning av vävnaden, vilket har stor betydelse vid suturering i ansikte och läpp.

LAT-gel är en vidareutveckling av ytanestetikumet TAK-lösning (tetrakain-adrenalin-kokain) som använts sedan 1980-talet. TAK-lösningen var visserligen effektiv, men kokaininnehållet gjorde den dyr och medförde risk för allvarliga biverkningar [5-7]. Alternativet LAT-gel introducerades i USA 1995. I dag används gelen i flera anglosaxiska länder inför suturering och mekanisk rengöring av sår hos barn.

I början av 2017 inleddes arbetet med att introducera läkemedlet i Sverige vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Initiativet kom från akutläkare och pediatriker som arbetat i bland annat Schweiz, Storbritannien och USA. Genom ett samarbete med kollegor i Schweiz erhölls recept på beredningen. Gelen fick ett mycket positivt bemötande hos patienter och personal och används nu i den dagliga verksamheten.

LAT-gel appliceras direkt i såret och verkar i vävnaden genom passiv diffusion. De aktiva beståndsdelarna lidokain och tetrakain blockerar reversibelt de perifera nervernas natriumkanaler och förhindrar smärtsignalernas väg till det centrala nervsystemet. Samtidigt ger adrenalin vasokonstriktion, vilket minskar blödning och behåller läkemedlen lokalt.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus rekommenderas i dag LAT-gel i stället för infiltrationsanestesi vid suturering av mindre sår (<5 cm). Enligt studier ger gelen adekvat analgesi i 75–90 procent av sutureringar i skalp och ansikte [8-11]. Den kan även användas på andra lokaler, samt i närheten av ändartärer [12, 13]. Försiktighet krävs vid applicering nära slemhinnor, där det systemiska upptaget och risken för toxicitet kan antas öka. Vid större sårskador, där maxdosen av gelen riskerar att överskridas, rekommenderas i stället injektionsanestesi; alternativt som komplement till LAT-gel [14, 15].

Priset för LAT-gel (cirka 300 kronor/förfylld 3 ml-spruta) behöver inte skilja sig nämnvärt från anestesi med buffrad lidokain, då en spruta LAT-gel kan räcka till upp till tre patienter om man sprutar ut lämplig mängd gel i en medicinkopp och direkt lägger tillbaka sprutan i kylt förvar. En övergång till LAT-gel bör alltså inte avslås av rent ekonomiska skäl. 

Många barn kan besparas smärtsamma stick om LAT-gel introduceras vid fler akutmottagningar, och även kunna påverka deras medverkan positivt i framtida vårdprocedurer. Den smärtfria bedövningsgelen gör också att vi undviker de risker som multifarmaci och generell anestesi innebär. Spridning till vårdcentraler och närakuter skulle också ge bättre förutsättningar för omhändertagandet av barn med sårskador i det primära ledet, vilket i sin tur kan avlasta akutmottagningarna och öka kostnadseffektiviteten.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.