Replik. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) svarar på ett debattinlägg av Gunnar Nyberg (se länk i slutet av artikeln, red anm).

I Gunnar Nybergs debattartikel om nyttan med kolesterolsänkande terapi riktas kritik mot SBU. Vi vill i detta sammanhang göra några förtydliganden. 

Gunnar Nyberg menar att nyttoeffekter från vetenskapliga studier bör beskrivas med absoluta siffror. SBU:s kommentar gällde en metaanalys gjord av Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration om effekt och säkerhet av att sänka LDL-kolesterol med hjälp av statiner. Nyttan från denna metaanalys beskrevs så här: »Statinbehandling i högre dos medförde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterol med 0,51 mmol/l och en ytterligare reduktion i allvarliga hjärt–kärlhändelser från 5,3 till 4,5 procent per år jämfört med lägre dos.«

SBU kommenterade denna effekt på följande vis: »Resultatet av metaanalysen stöder att högre dos statin jämfört med lägre dos ger en marginellt bättre effekt vad gäller minskad hjärtkärldödlighet, samt reduktion av insjuknande i hjärtinfarkt, revaskularisering och stroke pga blodpropp. Nyttan med ytterligare dosökning/LDL-kolesterolsänkning måste noggrant vägas mot den ökade risken för biverkningar (t ex muskelskador).« SBU:s sju år gamla kommentar till den nio år gamla metaanalysen stöder därmed snarast de argument Gunnar Nyberg själv anför.

Som vanligt gällde här att SBU inte gav några behandlingsrekommendationer, utan endast sammanställde vetenskaplig evidens. SBU har inte granskat eventuell nytillkommen litteratur på detta område.

Läs debattinlägget:

Stoppa missvisande propaganda för kolesterolsänkningsterapi