I dag har många länder i Europa och övriga världen infört hälsokontroller för äldre bilförare. Proceduren och åldern för när de ska göras skiljer sig åt, men syftet är ­­detsamma: att identifiera personer som har en ökad olycksrisk i trafiken. I Sverige har den allmänna opinionen för åldersrelaterade hälsokontroller av körkortsinnehavare mestadels varit positiv, även bland äldre bilförare [1].

Skälet till att införa periodiska hälsokontroller vid en viss ålder bör vara att det finns ett tydligt samband mellan inblandning i trafikolyckor och medicinsk diagnos hos äldre bilförare. ­­­­­­­Mot denna bakgrund genomfördes en studie i samarbete mellan Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut för att undersöka om äldre bilförare med vissa sjukdomsdiagnoser oftare är inblandade i trafikolyckor än förare som inte har diagnos [2].

I studien matchades en population på 13 700 olycksinblandade förare som var 65 år eller äldre med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen bestod av 26 500 bilägare med giltigt B-körkort (personbil) som inte varit inblandade i en trafikolycka. Data hämtades från Transportstyrelsens olycksdatabas (Strada), Statistiska centralbyråns befolkningsregister och Socialstyrelsens patientregister för de 13 diagnosgrupper som regleras i Transportstyrelsens trafikmedicinska föreskrifter [3].

Undersökningen visar ingen signifikant förhöjd inblandning i olyckor hos 10 av de 13 diagnosgrupperna. Dock ses i de flesta fall en relativt liten förhöjd inblandning; störst hos diagnosgrupper inom beroende och missbruk av substanser (alkohol, droger, läkemedel) samt diabetes, epilepsi och psykiska sjukdomar. Tidigare studier visar på en förhöjd olycksinblandning vid demens och neurologiska sjukdomar, men det är något vi inte sett i våra resultat, vilket kan bero på att primärvården inte registerat diagnosen demens.

Läkare har i dag anmälningsskyldighet om det finns anledning att ifrågasätta körkortsinnehav hos bilförare med vissa nydiagnostiserade sjukdomar. Det systemet tycks fungera väl för de flesta diagnosgrupper. 

Med utgångspunkt från studieresultaten och resultat från tidigare studier ser forskargruppen inget behov av att fortsätta utreda periodiska hälsokontroller från en viss ålder. Men då vi vet att det finns ett stort antal personer med trafikfarliga diagnoser som har körkort, vars lämplighet för fortsatt bilkörande inte prövats, kan vi behöva förbättra läkarens anmälningsskyldighet och möjligheten till muntlig överenskommelse med patienten [6]. Hur man löser det behöver diskuteras, men allmänna hälsokontroller är inte svaret.

Ett införande av allmänna periodiska hälsokontroller för äldre bilförare vid förnyelse av B-körkort skulle bli både kostsamt och resurskrävande för sjukvården [4]. Det skulle även kunna inverka negativt på trafiksäkerheten. I Danmark ledde hälsokontrollerna av äldre bilförare till att många äldre slutade köra bil och i stället blev oskyddade trafikanter (gående eller cyklister) [5]. Det danska folketinget beslutade därför nyligen att avskaffa hälsokontrollerna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.