Svenska företagsläkarföreningen välkomnar Mandus Frykmans inlägg angående Myndigheten för arbetsmiljökunskaps utredning om företagshälsovårdens kompetensförsörjning [1, 2]. All diskussion om företagshälsovården i initierade forum gagnar utvecklingen.

Vi delar uppfattningen att utredningen inte riktigt lyckats med sitt uppdrag, men som vi utläser det skulle man inte analysera vad företagsläkare gör i sitt dagliga arbete eller vad de ska ägna sig åt. Regeringsuppdraget var att se över möjligheterna att säkra kompetensförsörjningen av de olika yrkeskategorierna inom företagshälsovården.

Av rapporten framgår att utbildningsinsatserna behöver samordnas bättre, och att det finns ett stort behov av framför allt fler arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare/specialister i arbetsmedicin. Det är dock märkligt att myndighetens analys skiljer sig så markant för de olika yrkeskategorierna.

När det gäller arbetsmiljöingenjörer har myndigheten för avsikt att »under förutsättning att anslaget för att finansiera stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning tilldelas även kommande år« koordinera insatser bland lärosätena samt stimulera och finansiera uppbyggnad av »minst två utbildningsprogram på avancerad nivå vid olika lärosäten«.

Gällande läkarspecialister i arbetsmedicin konstateras endast att situationen är ohållbar, och utan omedelbar lösning. Utredningen föreslår därför att det tillsätts »en nytänkande, förutsättningslös och oberoende utredning«. Utrett har vi gjort i decennier. Kompetensförsörjningsproblematiken handlar i nuläget främst om frågan om finansiering av ST i arbetsmedicin. Detta ger rapporten inget bra svar på.

Mandus Frykman skriver vidare att överlappningen mellan primärvård och företagsvård är ett problem och menar att företagshälsovården sköter patienter som skulle kunna skötas lika bra eller bättre av stressmottagningar, psykiater eller smärtmottagningar. Men där har man varken resurser eller önskan att sköta första linjens utredningar och behandling av stress- eller annan arbetsrelaterad ohälsa. Detta ska ske hos företagshälsovården eller i primärvården.

Att låta mottagningar för multimodal stressrehabilitering ta över den initiala utredningen och behandlingen av stressrelaterad psykisk ohälsa som sker inom företagshälsovården skulle i många fall öka sjukskrivningslängden, då dessa mottagningar vanligen arbetar med standardiserade vårdprogram som löper över 16–24 veckor. Ytterligare behandling utifrån individuella behov och förutsättningar ges vanligen inte, och patienter som inte är friska efter behandlingsperioden återförs till företagshälsovården eller primärvården.

Företagshälsovården gör ofta kortare insatser, men med en betydligt högre grad av samarbete med patientens arbetsgivare. Eftersom företagsläkare är dubbelspecialister (exempelvis allmänläkare, psykiatriker eller ortoped) med tilläggsspecialiteten arbetsmedicin/företagshälsovård, arbetar vi både proaktivt och reaktivt vid arbetsrelaterad ohälsa. De fall vi arbetar med har ofta en koppling till arbetsplatsens arbetsmiljömässiga och kvalitativa struktur på ett sätt som läkare i övriga vården kan ha svårt att visualisera.

Avslutningsvis vill vi nämna att företagsläkare som grupp i stor utsträckning gillar sitt arbete, mår bra, arbetar högt upp i åldrarna, är stolta över sina arbetsinsatser och oftast får positiv återkoppling från patienter, arbetsgivare, myndigheter etc. Detta bör också beaktas vid analyser av företagshälsovårdens roll och kompetensförsörjning.