Rapporter om den svåra situationen med framför allt tillgänglighet och långa väntetider på landets akutmottagninga duggar allt tätare i medierna. I nationella enkätstudier har patienter svarat i vilken grad de varit nöjda med sitt besök på akutmottagningen. Personalen på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad lät sig inte nöjas med det utan tog direktkontakt med patienter och anhöriga med erfarenheter från akutmottagningen.

Patienter och anhöriga som besökt akutmottagningen under 2017 inbjöds att anmäla sitt intresse för att medverka i en fokusgrupp (patientråd) tillsammans med personal från akuten via en annons i lokalpressen. Patientrådet kom att bestå av sex personer som tillsammans med tre akutsjuksköterskor med lång erfarenhet träffades vid fyra tillfällen under 2018. 

Utbytet av information skedde genom öppen dialog mellan vårdpersonalen, patienter och anhöriga. Syftet var att kunna förstå varandra bättre och att vården därmed skulle kunna utveckla och förbättra omhändertagandet. Vid träffarna ombads deltagarna att fritt framföra synpunkter utifrån erfarenheterna från besök vid akutmottagningen. Fokus låg på bemötande, information och tillsyn.

Som akutpatient är man ofta i en ovan och stressad situation, och därmed extra känslig för hur man blir bemött. Personalen är väl medveten om det, men är i sin tur pressad vid hög arbetsbelastning. Samtliga deltagare i patientrådet upplevde det mycket positivt att öppet kunna diskutera igenom situationen från olika synvinklar och komma fram till förståelse från båda parter. Personalen hade dessutom länge önskat sig en vidareutbildningsdag i bemötande och nu blev den förverkligad.

Att bli och vara informerad under vistelsen på akuten diskuterades ingående och patientrådets erfarenheter blev en ögonöppnare för personalen. Patienter och anhöriga framhöll att man kan tolerera väntetider förutsatt att man blir väl informerad under vistelsen. Att veta var man befinner sig i flödet ger trygghet och lugnare patienter. Information bör förmedlas någorlunda regelbundet om väntetiden blir extra lång. Detta ger då automatiskt ökad tillsyn. Som väntande patient behöver man få en signal då och då om att man inte är bortglömd.

Personalen på akuten har sedan en tid tillbaka en informationsgrupp som arbetar med olika förslag och modeller. En folder är framtagen som patienten får med sig hem med information om given behandling, aktuell läkare, mediciner och uppföljande instans. Deltagarna i patientrådet är tacksamma över att ha fått vara med i en pågående förbättringsprocess som ska bli till gagn för alla patienter. Vi vill därför stimulera andra avdelningar i landet att ta samma initiativ till dialog som personalen på akuten vid Centralsjukhuset i Kristianstad gjort.

Att som läkare med lång erfarenhet av teamarbete vara delaktig i patientrådet har gett mig värdefulla insikter i vårdpersonalens arbetssituation och ofta svåra prioriteringar. Det är tydligt att det är av stor vikt att övrig personal känner aktivt stöd av läkarna i öppen dialog och att det ges tid för gemensam reflexion i svåra arbetssituationer.