En undersökning från Sveriges yngre läkares förening (Sylf) visar att många unga läkare funderar på att lämna yrket.

Läkaryrket är enormt roligt, både en intellektuell och en känslomässig utmaning, utvecklande och belönande genom den mänskliga kontakten och glädjen när man kan hjälpa.

Däremot har arbetssituationen för läkarna försämrats drastiskt de senaste 10–20 åren, vilket gett en ohållbar arbetsmiljö. Faktorer som bidragit till detta är:

  1. Ledningsansvaret inom vården ligger inte hos dem med högst medicinsk kompetens utan oftast hos andra yrkesgrupper som sjuksköterskor och socionomer, vilka utbildats i ledarskap och blivit chefer över läkarna. Därmed blir det inte den medicinska sakkunskapen som får styra innehållet i vården. Ytterst styrs vården av politiker, som (oftast) inte heller har insikt i sjukvård.
  2. Landstingens administrativa personal har tillåtits växa mycket mer än den sjukvårdande. Mellan 2010 och 2018 ökade denna personal med 36 procent – läkarna ökade med 16 procent. Sjuksköterskorna minskade (Läkartidningen 2018;115:E79R). 
  3. Sjukvårdsbudgeten är underfinansierad. Låg landstingsskatt betyder att alla kliniker tvingas spara och skära ner. Nu har Sverige minst antal sjukhussängar i hela OECD (Läkartidningen 2018;115:EY66). Detta innebär konkret att sjuka nekas vård eller skrivs ut för tidigt från slutenvården – och snart måste läggas in igen. Öppenvården får större patientmängder än den är dimensionerad för, med bristande tillgänglighet som följd.
  4. Försäkringskassan har förändrats från att ha varit en sjukförsäkring till att de facto bli ett institut för kontroll av läkarnas sjukskrivningar. Läkare får i stället för att träffa patienter ägna tid åt att besvara ifrågasättanden av sina sjukintyg. Vi är tvungna att prioritera detta pappersarbete framför patientarbete, eftersom patienten inga pengar får förrän kassan godtagit intyget.

Slutligen: Den omöjliga ekvationen »allt behandlingsansvar – ingen beslutsmakt« gör att läkarna tröttnar och vill lämna. Hur kunde Nya Karolinska köpa in idén om så kallad värdebaserad vård? Jo, läkarna var inte de som beslutade. Vi läkare vet vad som är en fungerande vård.

Sjukvårdens sammanbrott handlar inte bara om läkarna – även sjuksköterskor och undersköterskor lämnar yrket. Alltför länge har vårdprofessionernas lojalitet med patienterna hållit tillbaka stridsåtgärder och lönekrav, och därmed har krisen tillåtits eskalera. All sjukvårdande personal mår dåligt, med (kostsamma) sjukskrivningar och stor personalomsättning till följd. Det permanenta kristillståndet i vården har lett till patientosäkerhet med bristande tillgänglighet, felbehandlingar och till och med dödsfall.

När inget annat hjälper, så röstar vi inom vården med fötterna – och lämnar.

Läs mer:

Många unga läkare funderar på att lämna sjukvården

Sylf svarar DN:s Barbro Hedvall

Läkartidningens podd: »Förskräckligt att så många unga läkare vill lämna yrket«