Medan världen under 1900-talets andra hälft kunnat glädjas åt stora hälsovinster är framtidens globala hälsa starkt hotad. Ökad risk för svält, fattigdom, hemlöshet, skada, epidemier och psykisk sjukdom är alla relaterade till den globala uppvärmningen [1]. För att nå Parisavtalets mål om en global temperaturhöjning detta århundrade på <2 °C måste utsläppskurvan av växthusgaser vändas nedåt inom bara ett par år. Att vänta på teknikutveckling och omställning till biobränslen utan att samtidigt kraftfullt förändra samhällens och individers beteenden gällande bland annat transporter kommer inte att ge tillräcklig effekt [2].

För att klara klimatförändringarna räknar FN:s klimatpanel IPCC med att vi måste komma ner till 1 ton koldioxidutsläpp per individ och år. En flygning fram och tillbaka till ett vetenskapligt möte i Los Angeles motsvarar 3 ton koldioxidekvivalenter [3]. En kongress i Madrid belastar klimatet med 0,5 ton om du reser med flyg, men endast 0,07 ton med tåg [4]. Det går alltså drygt 14 tågresor på en flygresa.

Universitet och högskolor står för den största klimatbelastningen av svenska statliga myndigheter. Flygresor utgör en mycket stor andel av denna [5]. Internationella resor tjänar det vetenskapliga arbetet genom expertnätverk och genom utbyte av idéer och forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser. För att svenska universitet ska fortsätta att vara internationellt framstående är internationalisering avgörande.

Här finns en målkonflikt som måste hanteras. Vetenskapssamhället bör kalibrera sin etiska kompass noga. Skapar forskarnas flygresor värden som överstiger kostnaderna i klimatbelastning?

Man bör också på djupet omvärdera själva resan till och från målet i de fall vi ändå reser. I vår tid ses resan som ett nödvändigt ont. Väljer man att resa med tåg får man unika förutsättningar för ostört arbete och reflektion på egen hand eller i grupp. På köpet får man miljöombyte utan att tungt belasta miljön, vilket leder till ökad kreativitet och nydanande tankemönster som i sin tur är en förutsättning för ett sunt forskarsamhälle. Konferensmöjligheterna blir också allt bättre på tåg. Tidsförlusten som valet av tåg i stället för flyg innebär kanske i själva verket är en ren effektivisering?

Vi måste som enskilda forskare – oavsett universitetens agerande – ställa oss frågan hur vår egen verksamhet bidrar till den accelererande planetära instabiliteten. Som medicinska forskare har vi ett om möjligt ännu större ansvar än den övriga forskarvärlden, då människors hälsa är ett av våra primära mål. Att föregå med gott exempel som individ, institution eller universitet är oerhört kraftfullt. Om vi som medicinska forskare låter oss själva tjäna som modeller för andra kommer den nödvändiga normförskjutningen mot klimatneutralitet att kunna ske snabbare.

Vi uppmanar våra universitet att snarast uppdatera sina miljömål och resepolicyer utifrån Parisavtalets målsättning. Ett helt rimligt miljömål skulle vara att minska universitetets klimatutsläpp från flyg med 50 procent på fyra år, med en reduceringstakt på omkring 15 procent per år. Förslaget är inspirerat av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, som har satt detta mål för sin verksamhet trots att mycket av deras forskning bedrivs som fältarbete på långa avstånd från Sverige.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.