Är digitaliseringen ett arbetsmiljöproblem? Vi vågar påstå detta då vi sett dess följder inom hälso- och sjukvården. Vi får signaler på en stressande och frustrerande arbetsmiljö på grund av IT-system som inte fungerar optimalt med användarna. Arbetsmiljöverkets rapport »Digital arbetsmiljö« (Rapport 2015:17), där problemen belyses framför allt via föreskriften »Arbete vid bildskärm« (AFS 1998:5), är av särskilt intresse. Föreskriften reglerar inte bara de fysiska utan även de organisatoriska och sociala faktorerna vid bildskärmsarbete inklusive program och IT-system.  

I 10 § i föreskriften står det att

  • system och program ska vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgifter och användare, vara lätta att använda, kunna anpassas till användarens kunskaps- och erfarenhetsnivå, ge återkoppling om det utförda arbetet och visa information i format och takt som är anpassad till användaren
  • särskild hänsyn ska tas till ergonomiska principer som gäller förmågan att uppfatta, förstå och bearbeta information 
  • kontroll av arbetstagarens arbetsinsats via systemet inte får utföras utan dennes vetskap. 

För att ta reda på mer fakta om hur det förhöll sig i Region Uppsala genomförde vi en IT-enkät som gick ut till våra lokala Saco-förbunds medlemmar via internet. Den pågick mellan 27 november 2018 och 31 januari 2019, och 1 123 svar erhölls. Av dessa var en majoritet, 608 svar, från läkare, det vill säga 54 procent (enkäten gick ut till cirka 1 700 läkare). Svaren viktades med avseende på varje förbunds storlek för att inte de andra förbundens svar skulle drunkna i läkarnas. Analysen visar på en samstämmighet kring problemen, med viss övervikt för klinisk personal, såsom läkare och tandläkare, i vissa frågor. Läkarna svarade som följer: 

Hela 68 procent tycker inte att IT-systemen är integrerade så att det är enkelt att förflytta sig mellan dem. 54 procent upplever att det är olika logik i de olika systemen, så att arbetsmiljön blir svåröverskådlig. Det tar lång tid att starta datorer och de olika systemen, och man upplever långa svarstider. 36 procent tycker inte att systemen är lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgifter och 43 procent att IT-system och program inte är lämpligt utformade med hänsyn till oss som användare. 36 procent tycker inte att IT-system och program är lätta att använda. 20 procent tycker inte att de är anpassade till läkarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå och hela 45 procent tycker inte att de ger återkoppling på utfört arbete. 34 procent av läkarna tycker inte att systemen visar informationen i format och takt som är anpassade till dem.

Man fick också möjlighet att ange upplevda problem med IT-systemen, och vi har fått in en mängd kommentarer, där en del skulle kunna åtgärdas ute på arbetsplatserna medan annat kräver åtgärder av leverantörerna. Vi har nu krävt av ledningen i Region Uppsala att dessa problem utreds i form av IT-ronder, skuggning, översyn och genomgång av varje problemkommentar. Vi tror att en del kan åtgärdas på golvet, medan annat behöver återkopplas till leverantörerna. Vi får se om de lyckas. 

En sammanställning av enkäten kan erhållas från artikelförfattaren.