Försäkringskassans arbete med att minska riskerna för rättsförlust inom arbetsskadeförsäkringen har resulterat i ett nytt läkarutlåtande, »Läkarutlåtande för livränta«, som kan användas vid ansökan om livränta vid arbetsskada.

Livränta är en ersättning som kan beviljas om en arbetsskada nedsätter en persons förmåga att skaffa inkomst. Läkaren måste ha bedömt att personens sjukdomsbesvär kommer att påverka möjligheterna att arbeta under minst ett år framåt i tiden. I utlåtandet krävs det däremot inte att läkaren ska ta ställning till om besvären beror på en arbetsskada. Det nya utlåtandet förväntas minska behovet av skriftliga kompletteringar.

Frågorna i utlåtandet följer DFA-kedjan, det vill säga kopplingen mellan diagnos, funktions­nedsättning och aktivitetsbegränsning. Frågor att besvara är:

  • Vilken är den mest specifika ICD-10-diagnos som motsvarar de besvär/symtom som ger den nedsatta förmågan till aktivitet?
  • Vilka funktionsnedsättningar har observerats som undersökningsfynd och vilken grad av nedsättning av psykisk och kroppslig funktion föreligger?
  • Vilka aktivitetsbegränsningar uppstod i arbete vid skadetillfället och vad kan hen inte längre utföra på grund av funktionsnedsättningarna?

Andra frågor i läkarutlåtandet behandlar avslutade och pågående medicinska behandlingar och hur aktivitetsbegränsningarna förväntas utvecklas över tid. En avgörande fråga är om patienten kan förväntas återgå helt i det arbete där skadan uppstod, eller i ett annat arbete, inom 12 månader. Frågan besvaras med tre alternativ: »ja«, »nej« eller »går inte att bedöma«. En förutsättning för Försäkringskassans bedömning av rätt till livränta är att svaret på frågan är tydligt motiverad av behandlande läkare.

Försäkringskassan kan begära in utlåtandet om uppgifterna i de tidigare medicinska underlagen är otillräckliga. Även om Försäkringskassan inte kräver det kan patienten själv begära att ett utlåtande utfärdas. Läkare utan avtal med sjukvårdshuvudman kan under vissa förutsättningar få ersättning för läkarutlåtandet.

Blanketten FK7808 »Läkarutlåtande för livränta« kan laddas ner från Försäkringskassans webbplats. Den hittas enklast genom att söka på »7808«.