Många läkarstudenter söker sig till Norrtälje sjukhus för sitt första vikariat efter termin nio. Vi har dock begränsade möjligheter att erbjuda underläkarvikariat, och enligt regelverket kan de inte heller få vikariat som sjuksköterska. Det är annars en bra introduktion i vårdyrket, då det ger inblick i arbetsuppgifter hos en personalkategori som läkaren ska jobba nära under yrkeskarriären.

Norrtälje sjukhus har liksom resten av Region Stockholm (och landet i övrigt) stor brist på sjuksköterskor. På sommaren är bemanningsproblemen extra stora. För att upprätthålla vårdplatsantalet och kunna bevilja sjuksköterskor semester provade vi ett nytt koncept sommaren 2019.

Ett vårdlag på en avdelning med åtta vårdplatser bemannades med läkarvikarier (åtta studenter som gått ut termin 9 respektive 10 samt tre nyexaminerade läkare) som anställdes som läkare, men förutom sedvanliga underläkaruppgifter skulle de även sköta sjuksköterske- och omvårdnadsuppgifter.

Modellen utformades av en arbetsgrupp med representanter från läkar-, sjuksköterske- och undersköterskegrupperna som tog fram arbetsbeskrivningar för läkar- och sjuksköterskeuppgifter. Läkarvikarierna fick introduktion med bredvidgång under minst åtta arbetspass samt två veckors introduktionstjänstgöring med olika utbildningspass före tjänstgöringen.

Strokeenheten med åtta platser bedömdes vara lämpligast för det nya vårdlaget, då det fanns erfarna undersköterskor att tillgå och vana sjuksköterskor i närliggande vårdlag som kunde stötta vid behov. Dag- och kvällspass bemannades med två läkarvikarier, medan nattpassen bemannades med en läkarvikarie som då hade sjuksköterskeroll. Under samtliga arbetspass arbetade två undersköterskor. Vårdlaget leddes av erfarna överläkare som genomförde daglig rond och även var delaktiga i eftermiddagsronden. På helger rondades vårdlaget av medicinbakjouren.

Efter sommaren utvärderades projektet. I en enkät till samtliga personalkategorier ställdes frågor om hur arbetssättet fungerat. Vad tyckte läkarvikarierna om introduktionen och stödet från kollegorna? Hur upplevde de att de klarat uppgifterna? Blev läkarvikarierna en avlastning för sjuksköterskor som arbetade under sommaren? Hur upplevde undersköterskor och paramedicinare den nya gruppen? Medförde arbetssättet en ökad belastning för seniora läkare? Ur utvärderingen vill vi lyfta fram följande:

  • Underläkarlett vårdlag gav oss möjlighet att tillgodose sjuksköterskors semesterönskemål, och 200 sjuksköterskepass behövde inte bemannas.
  • Arbetssättet ligger i rätt fas i läkarnas utbildning/utveckling och skapar förutsättningar för den enskilde att bli en bättre läkare och teamledare, då det ger förståelse av övriga yrkeskategoriers villkor och arbetsuppgifter.
  • Modellen underlättar rekrytering av läkare som fått en bra och gedigen introduktion på sjukhuset.
  • Samtliga läkarvikarier uppgav att de kommer att få stor nytta av sina erfarenheter i sin kommande karriär.
  • Övriga yrkeskategorier angav att erfarenheterna sammantaget sett var positiva: en övervägande andel vill att modellen används igen nästa sommar.
  • Framför allt undersköterskorna, men även arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder, lyfter fram teamets roll.
  • Inga allvarliga incidenter eller avvikelser inträffade, och reaktionerna från patienter var positiva. Konceptet fick till och med »Dagens ros« i lokaltidningen.