Sven Britton skrev för ett antal år sedan i Läkartidningen [1] om den danske antropologen Peter Aaby, som med utgångspunkt från sina studier i Guinea-Bissau hävdar att levande vaccin som BCG och mässlingsvaccin – förutom att skydda mot tuberkulos och mässling – även minskar barnadödligheten i andra infektioner (»ospecifika effekter av vaccin«).

Peter Aaby har arbetat i motvind. WHO ansåg år 2002 att det fanns tillräcklig evidens för att avvisa hypotesen. År 2014 menade däremot WHO att ytterligare forskning på området kan vara berättigad [2]. Ett problen har varit att hitta en plausibel biologisk förklaring.

En sådan tycker man sig däremot ha funnit när det hävdas att rotavirusvaccin skyddar mot, eller i vart fall skjuter upp, insjuknandet i typ 1-diabetes. I en studie från Melbourne [3] studerades incidensen av typ 1-diabetes under åren före och efter införandet av rotavirusvaccin. Hos barn under 4 års ålder minskade incidensen med 15 procent.

I en kohortstudie från Ann Arbor [4] med nära 1,5 miljoner barn var incidensen av typ 1-diabetes hos vaccinerade barn 12,2 fall per 100 000/år jämfört med 20,6 hos de som inte vaccinerats, en minskning med 41 procent. Ett par mindre studier från Finland har inte sett denna effekt [5, 6].

Finns då här en möjlig biologisk förklaring? Bland dominerande antigener i bukspottkörtelns betaceller finns glutaminsyradekarboxylas (GAD) och ett proteintyrosinfosfatas (islet antigen number 2, IA-2). Antikroppar mot dessa kan oftast påvisas före och vid diagnosen av typ 1-diabetes.

Man har nu visat att det finns vissa molekylära likheter mellan IA-2 respektive GAD och strukturer på rotavirus yta (viralt protein 7). Hypotesen är att T-celler aktiverade av rotavirus kan trigga autoimmunitet mot de Langerhanska öarna (molecular mimicry) [7]. Vaccin som hindrar rotavirusinfektion skulle då förklara beskrivna fynd.

I mars i år meddelade regeringen att rotavirusvaccination ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn från 1 september 2019 [8]. Kan ovan beskrivna fynd bekräftas innebär de förstärkta argument för att införa och underhålla rotavirusvaccination i hela Sverige.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.