I syfte att minska fallrisken hos äldre har Socialstyrelsen nyligen genomfört sin årliga kampanj »Balansera mera«. I broschyren »Tips för att förhindra fallolyckor« varnas för läkemedelsgrupper som påstås öka risken för fall. Det vetenskapliga underlaget är dock bristfälligt, och nyttan av flera av läkemedlen är otvivelaktig. Socialstyrelsen gör därför sannolikt mer skada än nytta och riskerar att ta fokus från de åtgärder vi vet har effekt för att minska risken för fall och frakturer.

I skriften påstås följande läkemedelsgrupper öka risken för fall:

  • Smärtstillande läkemedel av morfintyp
  • Lugnande medel inklusive sömnmedel
  • Antidepressiva medel
  • Antipsykotiska medel
  • Medel som påverkar blodtrycket; bland annat läkemedel som används för att primärt sänka blodtrycket eller för att behandla till exempel hjärtsvikt.

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för hjärt–kärlsjukdom, stroke och död i världen [1, 2]. Otaliga randomiserade kontrollerade studier (RCT) och metaanalyser visar att behandling minskar risken för sjukdom och förlänger livet [3, 4] även hos personer äldre än 80 år, och det finns i dag ingen rekommendation om mer liberala blodtrycksmål enkomt beroende på ålder [5, 7]. Det stora problemet i Sverige är att hypertoni diagnosticeras och behandlas alltför dåligt, samt att för få når sitt målblodtryck [8, 9]. Socialstyrelsen bör därför ha väldigt stark evidens innan man varnar allmänheten för att denna läkemedelsgrupp ökar risken för fall.

Sambandet mellan blodtrycksbehandling och frakturer hos äldre har utvärderats i två RCT. HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) visar att blodtrycksbehandling minskar risken för frakturer med 42 procent [10], medan SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) visar att hos personer ≥ 75 år minskar risken för fallskador med 9 procent vid systoliskt blodtrycksmål <120 mmHg  jämfört med vid <140 mmHg [7]. Inte heller metaanalyser av observationsstudier visar något säkert samband mellan fall och blodtrycksbehandling [11]. Sammanfattningsvis pekar tillgänglig evidens starkt på att blodtrycksbehandling minskar risken för hjärt–kärlsjukdom och i varje fall inte ökar risken för frakturer hos äldre.

Socialstyrelsen varnar även för läkemedel som påverkar olika signalsubstanser och receptorer i hjärnan såsom antidepressiva, sömnmedel och sedativa, då observationsstudier visat att de kan relateras till ökad risk för fraktur [12, 13]; inte heller det är bevis för en sann effekt. Genom att i stället analysera risken för fall och frakturer före och efter insättning har vi visat att för patienter som får antidepressiva läkemedel är risken för höftfraktur högst innan läkemedlet sätts in, för att sedan minska [14]. Sambandet såg likadant ut för olika sömnmedel [15].

Studierna talar mot ett orsakssamband och visar att patienter som får dessa läkemedel har en stor fall- och frakturrisk redan innan insättning. Vi känner inte heller till några RCT som visar att denna typ av läkemedel ökar risken för fall eller frakturer. Om det stämmer är evidensläget knappast så starkt att man utifrån det ska gå ut med varningar till allmänheten.

Enligt nationella register har över 70 procent av våra äldre förskrivits minst ett av de läkemedel Socialstyrelsen varnar för. Risken är att individer slutar med sin medicin på grund av rädsla för biverkningar. Vi tror också att läkare som konfronteras med dessa påståenden och rekommendationer kan ha svårt att reda ut vad som stämmer.

Vi har sökt ansvariga på Socialstyrelsen och frågat vilka studier man bygger kampanjen på utan att få svar. Om det i underlaget saknas RCT som ger stöd för myndighetens rekommendationer kvarstår endast de resultat vi redovisat som visar att blodtrycksbehandling minskar risken för fallskador och frakturer. Då menar vi även att det saknas starka evidens för att flera av de andra läkemedelsgrupper man nu varnar för ökar risken för fall och frakturer.

Läs repliken:

Viktigt ta hänsyn till läkemedel vid bedömning av fallrisk

Läs mer:

Socialstyrelsen. Kampanj och stödmaterial för att förhindra fallolyckor – Balansera mera.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.