Syftet med glaukombehandling är att bromsa sjukdomens utveckling genom att sänka ögontrycket. Vanligtvis mäter vi ögontrycket under några få sekunder en eller två gånger per år på mottagningstid. Vi vet dock inte hur mycket trycket varierar hos patienten vid andra tidpunkter, till exempel tidigt på morgonen eller sent på kvällen. 

Tidigare lades patienten in på sjukhus för att mäta ögontrycket under ett dygn, vilket i dag knappast är möjligt. Tack vare den tekniska utvecklingen finns det nu möjlighet för patienterna att själva mäta sitt ögontryck [1, 2] med en tryckmätare som de får med sig hem efter en kort träning.

Trycket mäts fyra–fem gånger om dagen med jämna mellanrum i tre dagar. Patienten instrueras att skriva upp aktiviteter som pågick under tryckmätningen, till exempel promenad eller arbete. De flesta patienter (även äldre) kan hantera apparaten och få tillförlitliga resultat [1, 3, 4].

Våra resultat visar att ungefär 20 procent av trycktoppar i ögat förekommer utanför mottagningstid [1, 2]. Tryckvariationerna uppvisar olika mönster under olika dagar, och varierar även mellan ögonen. Detta stödjer att ögontrycksmätning ska ske flera gånger per dag under flera dagar.  

För närvarande använder vi ögontrycksmätning i hemmet mest för patienter som har synfältsförsämring, men där vi inte ser något högt tryck vid mottagningsbesöket. Justering av glaukombehandling kan motiveras vid upptäckt av trycktoppar. Ett annat användningsområde är att utesluta högtryckattacker hos patienter som regelbundet har ögonvärk.

Kostnaden för ögontrycksmätning i hemmet under tre dagar är enligt våra beräkningar inte högre än om patienten kommer in för tryckkurva på mottagningen [5]. Om vi dessutom tar hänsyn till andra kostnader som tillkommer vid mätning av tryckkurva på ögonmottagningen (förlorad arbetsinkomst, påverkan på jobbet, transport till och från sjukhus etc) blir ögontrycksmätning i hemmet ännu mer lönsam.

Glaukomsjukvården lider av resursbrist och långa väntetider. Samarbete med motiverade glaukompatienter kan spara resurser och vara gynnsamt både för patienterna och vården. Många glaukompatienter har redan skaffat en apparat för hemtryckmätning på eget initiativ. Vi tycker att det är självklart att vi ska vara med och leda detta arbete.

Ögontrycksmätning i hemmet kan lämpa sig väl i glesbygd där patienterna ofta har långt till närmaste ögonmottagning. I framtiden kan man eventuellt placera ögontrycksmätare på vårdcentraler, eller skicka apparaten via post eller drönare till patienten.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.