Bland coronasmittade i Kina har män haft större tendens att få allvarliga symtom som lunginflammation. Även dödligheten är högre hos de kinesiska männen än hos kvinnor. En möjlig förklaring är att kinesiska män röker i högre utsträckning.

Bland kinesiska patienter med covid-19-associerad lunginflammation var risken för sjukdomsprogression och/eller död 14 gånger högre bland rökare och ex-rökare. Detta var den starkaste riskfaktorn i en färsk studie [1].

Dessa preliminära resultat överensstämmer med tidigare forskning om samband mellan rökning och infektioner [2-4]. Mekanismerna bakom inkluderar strukturella förändringar i luftvägarna samt försämring av immunsvaret. Cigarrettrökning är en betydande riskfaktor för bakterie- och virusinfektioner. Rökare har två- till fyrdubblad riskökning för invasiv pneumokocksjukdom. Risken att få influensa ökar och sjukdomen blir allvarligare om man är rökare.

En studie visar till exempel att det var dubbelt så stor sannolikhet att rökare behövde sjukhusinläggning (justerad oddskvot [OR] 2,18; 95 procents konfidenstervall [95KI] 1,23–3,87) jämfört med icke-rökare [4]. Författarna föreslog ökad satsning på tobaksprevention för att minska sjukhusinläggning till följd av influensa samt lyfte fram vikten av att vaccinera rökare [4].

Friska rökare får kraftigare reaktioner efter virusinfektioner. Ökade symtom och dödlighet har observerats hos annars friska influensainfekterade rökare, och rökning visade sig vara en viktig riskfaktor vid influensaepidemin A/H1N1 hos friska unga militära rekryter [3].

Kvinnliga rökare i den israeliska armén löpte 60 procents risk att få influensa jämfört med 42 procent hos icke-rökare (OR 1,44; 95KI 1,03–2,01). Rökande kvinnliga soldater hade dessutom en ökning av komplikationer med 44 procent [3]. Rökning ökar även risken för tuberkulos [2].

Den refererade översiktsartikeln av Arcavi och Benowitz [2] visar att cigarettrökning är kopplad till ett flertal förändringar i cellulära och humorala immunsystem, till exempel sänkt nivå av cirkulerande immunglobuliner, sänkt antikroppssvar på vissa antigener, minskat antal CD4+-lymfocyter, ökat antal CD8+-lymfocyter, sänkt fagocytaktivitet samt minskad frisättning av proinflammatoriska cytokiner [2].

Allt talar för att man kan minska sin risk för allvarlig lungsjukdom genom att sluta röka. Att undvika e-cigaretter är sannolikt också av värde [5]. Således finns ännu fler skäl till att rökavvänjning bör ges mycket hög prioritet.