I februari 2020 överlämnade Kommunutredningen sitt slutbetänkande. För att underlätta kompetensförsörjningen på landsbygden föreslås nedskrivning av studieskulder för personer med högre utbildning som är eller blir verksamma i avlägset eller mycket avlägset belägna landsbygdskommuner [1].

Landsbygdens kompetensförsörjning är en viktig fråga. Därför är det synd att Kommunutredningen förbiser metoder som visat sig fungera väl för att locka åtminstone en grupp akademiker till landsbygden, nämligen läkare. Jag ägnade mitt examensarbete 2016 åt att kartlägga hur dessa metoder utvärderas och har följt forskningsområdet med intresse.

2010 kom Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer om åtgärder för att stärka närvaron av sjukvårdspersonal på landsbygden [2]. Dessa evidensbaserade rekommendationer tar upp finansiella incitament, men pekar på starkare evidens för något radikalt annorlunda det Kommunutredningen föreslår.

WHO:s främsta rekommendation är riktad antagning av studenter som vuxit upp i områden där det råder kompetensbrist till läkarutbildningarna. Studier som undersöker kopplingen mellan uppväxt- och senare etableringsort visar ett tydligt mönster: vi läkare återvänder som yrkesverksamma till områden som liknar dem där vi vuxit upp. Vill vi ha läkare på landsbygden är det alltså mer effektivt att utbilda personer från landsbygden än att försöka motivera läkare som vuxit upp i städer att flytta dit.

I bland annat Japan, Kanada, Australien, USA och Norge har separata antagningskvoter gett goda resultat. Effekten förstärks när kvotering kombineras med reformer av läkarutbildningen [3-11]. WHO konstaterar att när studenter som vuxit upp på landsbygden får sin läkarutbildning i skolor lokaliserade till landsbygden och innehållet i utbildningen utformats för att kunna möta specifika vårdbehov i dessa områden ökar sannolikheten för att studenterna väljer att söka arbete där [2].

Finansiella incitament finns med som ett alternativ bland WHO:s riktlinjer, men evidensen är tvetydig, och för maximal effekt rekommenderas att de kombineras med riktad antagning [2].

Initiativ för att säkra landsbygdens kompetensförsörjning behövs. Åtgärder bör dock utgå från den forskning som bedrivits på ämnet. Regeringen har här möjlighet att styra universiteten dels till att rekrytera rätt studenter för att möta samhällets behov, dels till att utforma innehållet i utbildningen så att fler ser ett yrkesliv på landsbygden som attraktivt.

Sannolikt kan den forskning som bedrivits avseende kompetensförsörjning av läkare åtminstone delvis överföras på andra grupper av akademiker. En sammanställning av kunskapsläget bör utföras innan den politiska inriktningen går mot nedskrivning av studielån.

Kvotering kan vara kontroversiellt. Samtidigt är det en i sammanhanget billig administrativ åtgärd som visat sig kunna minska läkarbristen på landsbygden. Att geografisk härkomst utpekas som en stark prediktiv faktor i samtliga studier som undersökt geografisk härkomst som parameter bör tas på allvar och integreras i de åtgärdspaket som läggs fram. Och ja, de studier som undersöker landsbygdskvotering som metod har visat att dessa studenter klarar utbildningen lika väl som studenter från andra antagningskvoter.

Förslag till politiska reformer bör utgå från forskning och prioritera de åtgärder som visat sig ha störst effekt. I det här avseendet bör Kommunutredningen få bakläxa.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.