I en replik på vår tidigare artikel i Läkartidningen [1, 2] skriver Lars Breimer att han saknar konkreta förslag på hur vi ska möta ett av sjukvårdens stora problem, allokeringen av tillgängliga resurser så att de når de svårast sjuka. Han är uppenbarligen blind för artikelns viktigaste och explicit uttalade syfte, att väcka Läkarförbundet att använda vår gemensamma organisation för att klarlägga vad som händer med sjukvården i vårt land och ta ställning för de sjuka och våra gemensamma etiska principer och mot okontrollerade marknadskrafter.

Lars Breimer har helt rätt i att det finns begränsade resurser i svensk sjukvård. Till skillnad från oss förefaller han inte reagera på att dessa av skattemedel finansierade resurser brandskattas av ett okontrollerat läckage till privata vårdvalsaktörer, fri etablering för öppen specialistvård och en genväg till offentlig vård för dem som tagit privata sjukvårdsförsäkringar.

Effekten av detta blir en resursförskjutning till privata vårdvalsentreprenörer som ofta enbart tar hand om lindrigare sjukdomar, samtidigt som vården av dem med störst sjukvårdsbehov skärs ner och akutsjukhusen tvingas ha en normalbeläggning om mer än 100 procent, utan marginaler att möta det oväntade. Att resultaten av en sådan prioritering kan bli katastrofala visas med alltför stor tydlighet av pågående covid-19-sjukvårdskris.

Vi är faktiskt övertygade om att de flesta i Sverige, såväl yngre som pensionärer, såväl infödda som nyinflyttade, önskar en prioritering av skattemedlen till sjukvård för dem som behöver den mest, helt i linje med såväl läkaretiken som portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen. »Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården«.

Mer än så: det kan till och med vara så att flertalet svenskar »sväljer en ökning av skatten på många kronor« om de vet att de på lika villkor, inom rimlig tid och under hela sin livstid erbjuds modern sjukvård och nya mediciner oavsett sjukvårdsförsäkringar, samtidigt som forskning och beredskap byggs ut inför kommande oväntade sjukvårdskriser.