Covid-19 är en virussjukdom som är banal för majoriteten men kan bli allvarlig för några, framför allt äldre och sköra individer. Ett (icke namngivet) äldreboende i Göteborgsregionen konstaterade några fall av covid-19 bland de boende. För att undersöka om smittan förekom bland personalen erbjöds samtliga anställda som kom till arbetet för att arbeta den 6 april 2020 att genomgå en enkel undersökning och provtagning för covid-19. Sextiofem personer undersöktes och 57 uppgav att de skulle arbeta medan 5 kom in extra för provtagningen men skulle inte arbetat den dagen och 3 svarade inte på frågan. Av de 57 som uppgav att de planerade att arbeta den dagen hade 23 (40%) något av symtomen snuva, halsont, hosta eller feber. Fyra av dessa 57 var PCR-positiva för covid-19. Två av dessa hade något symtom medan två av de PCR-positiva var symtomfria. Endast en av de 57 hade IgG antikroppar och en hade IgM antikroppar mot covid-19, båda dessa var symtomfria.

Denna enkla kartläggning är behäftad med en mängd svagheter. Det är inte klarlagt om boende har smittat personalen eller tvärtom. Proverna för PCR är tagna adekvat och analyserade med vedertagen metodik medan antikroppstesterna var patientnära snabbtest vars prestanda kanske inte var optimal. Det är bara ett äldreboende och en liknande kartläggning skulle behöva göras på fler äldreboenden för att kunna dra några säkra slutsatser.

Andelen i personalen som var PCR-positiva var relativt låg men det är oroande att ganska många med, i och för sig lindriga, symtom planerade att arbeta på äldreboendet trots att de hade symtom. Detta kan ha negativa konsekvenser i en kommande situation där en större andel i personalen är PCR-positiv för covid-19. Det finns säkert många anledningar till varför man trots symtom ändå går till sin arbetsplats. Dessa orsaker skulle vara mycket angelägna att utreda vidare. Det är möjligt att personalen på äldreboenden skulle behöva ett stöd i form av någon som fanns på plats när de kom och kunde diskutera med dem om de har symtom som kan innebära smittrisk.