De hundratals studenter som frivilligt anmält sig för att vårda våra nära och kära i den hårt ansatta sjukvården under coronakrisen ska inte straffas för det ekonomiskt. Därför välkomnar Liberala studenter beslutet att tillfälligt slopa fribeloppet i studiemedelssystemet, även om vi helst sett att reformen var mer precis i sin utformning och avgränsats till just vårdyrken. Problem kvarstår dock med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

VFU är den handledda praktik som utgör en betydande del av läkarprogrammets kliniska terminer och som också är ett vanligt inslag på flera andra vårdutbildningar. I pandemins spår har flera lärosäten fått svårigheter att erbjuda platser till sina studenter.

Inom vården har vissa regioner planer på att temporärt helt stänga ner den delen av utbildningen. Andra har utformat nya placeringar för att förhindra att undervisning sker i de mest belastade delarna av sjukvården.

Att lärosätena på ett eller annat sätt tillgodoser VFU-platser eller alternativa undervisningsformer är viktigt, inte minst för att studenter i slutfasen av grundutbildningen ska kunna ta ut sin examen eller kvalificera sig för sommarvikariat som underläkare.

Behörig att vikariera som underläkare är den som fullgjort nio av läkarprogrammets sammanlagt elva terminer. Under sommaren kommer det att finnas ett stort behov av läkarstudenter som är behöriga att arbeta i vården. Dessa unga medarbetare har vi som samhälle inte råd att gå miste om.

Lika viktigt på sikt är att studenter på lägre terminer bereds goda möjligheter att ta igen missade moment. Lärosätena behöver därför snarast presentera planer för hur utebliven undervisning ska kunna kompletteras.

Det är oacceptabelt att läkarstudenter i större omfattning än andra studentgrupper drabbas i coronavirusets fotspår. I stället måste vi erbjuda dem goda förutsättningar att kunna slutföra terminens kurser så att de tillåts bidra med sina kunskaper där de behövs inom sjukvården.