Vid asylutredning »erbjuder« Migrationsverket unga individer att genomgå medicinsk åldersbedömning för att styrka sin minderårighet. Den medicinska åldersbedömningen görs som bekant av Rättsmedicinalverket (RMV) med en metod som kraftigt ifrågasatts och som bygger på det sammanlagda resultatet av röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets tillväxtzon [1].

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade för mer än ett år sedan regeringen att tillsätta en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna [2], men än så länge har inget ändrats [3, 4]. Förvisso vidkänner nu RMV på sin hemsida att cirka 19,7 procent av 17-åringar kan felbedömas [5], men man har inte ändrat i sina utlåtanden.

En viktig invändning är att man inte kan använda populationsstatisk såsom RMV gör. Om man i samtliga fall med mogen tillväxtzon ger utlåtandet att resultaten talar för att den enskilde personen är 18 år eller däröver kommer samtliga individer med mogen tillväxtzon att klassas så. Detta framgår av RMV:s produktionsstatistik för åren 2017–2019 [6]. Den tolkning som RMV gör är ovetenskaplig.

Av RMV:s statistik framgår att inte en enda manlig asylsökande har fått utlåtandet att den medicinska åldersbedömningen talar för riktigheten i deras egna uppgifter, det vill säga att de var yngre än 18 år när de sökte asyl och vid åldersbedömningen [6].

Det är svårt att tro att det överensstämmer med faktiska förhållanden. Felet ligger bland annat i att det räcker med att en av undersökningarna (röntgenundersökningen av visdomständer eller magnetkameraundersökningen av lårbenets tillväxtzon) visar på mognad för att den asylsökande ska klassas som ≥ 18 år. Detta döljer RMV genom att skriva att undersökningen utifrån populationsnivå talar för en ålder ≥ 18 år, trots att den enda möjliga tolkningen är att man inte vet vem som är 17 och vem som är ≥ 18 år.

RMV har därigenom under dessa år (2017–2019) berövat mellan 10 och 33 procent [1, 3-5] av undersökta individer möjligheten att bedömas som barn i asylprocessen. Är det då rimligt att Migrationsverket och RMV erbjuder den asylsökande möjlighet att styrka sin minderårighet genom att låta genomföra medicinsk åldersbedömning? Det är uppenbarligen ett falskt erbjudande och inte etiskt riktigt.

I regeringsuppdraget till RMV (maj 2016) [7] om att genomföra medicinska åldersbedömningar står att läsa: »Rättsmedicinalverket ska vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, rättssäkerhet, etik och de särskilda rättigheter som barn har enligt internationella konventionsåtaganden.«

RMV:s metod för och tolkning av resultatet av medicinska åldersbedömningar bygger inte på vetenskap eller beprövad erfarenhet och är varken rättssäker eller etiskt riktig. Den ger inte heller barnen de särskilda rättigheter som barn har enligt internationella konventionsåtaganden.