Replik. Svante Berg och Tycho Tullberg från Stockholm Spine Center (SSC) har i ett debattinlägg i Läkartidningen [1] kritiserat innehållet i vår medicinska kommentar i LT [2] om riskerna med diskprotes som behandling av ländryggsmärta.

Det framkommer inget i inlägget som motsäger vårt huvudbudskap att de förvisso ovanliga men mycket allvarliga komplikationerna tillsammans med osäkerhet om långtidsresultaten gör att diskprotes inte bör användas. Den kliniska effekten av diskprotes i relation till effekten av den mer vedertagna behandlingen med fusion (steloperation) motiverar inte risktagandet. Vår uppfattning delas av de statliga sjukvårdsmyndigheterna i Storbritannien och Nederländerna, som granskat den vetenskapliga litteraturen i ämnet inklusive studier som Svante Berg och Tycho Tullberg författat. Även de flesta sjukvårdsfinansiärer i USA gör samma bedömning.

Svante Berg och Tycho Tullberg anger felaktigt att komplikationer och reoperationer framkommer i årliga rapporter från kvalitetsregistret Swespine. Registret är dock inte utformat för att detektera sena komplikationer och reoperationer. De årliga rapporterna innehåller uppgifter om demografi, typ av ingrepp och patientrapporterade kliniska resultat upp till 5 år efter operation, men saknar uppgifter om komplikationer eller reoperationer. Vi har kommit i kontakt med betydligt fler allvarliga komplikationer av diskproteser än de Svante Berg och Tycho Tullberg räknar upp. Att använda en metod med osäkra långtidsresultat på yngre individer utan att ha full kontroll på komplikationsläget är inte försvarbart.

Vi anklagas för att påstå att SSC använder diskprotes av kommersiella skäl, vilket inte är sant. SSC har en i övrigt god och beprövad handläggning av ryggproblem där diskproteserna endast utgör en liten del av verksamheten. Att man enligt Svante Berg och Tycho Tullberg närmast av ideella skäl gör en stor ekonomisk förlust på diskproteserna stärker inte deras argument utan gör tekniken än mer tveksam även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.