En balanserad tarmflora (eubios) är avgörande för att upprätthålla immunologisk stabilitet, respons på infektioner och resistens mot kolonisering med patogena bakterier och för att förhindra bakteriell translokation. På en intensivvårdsavdelning påverkas och försvåras möjligheterna att upprätthålla en balanserad tarmfloran bland annat av viremi, läkemedel och nutrition.

Även om covid-19 är en viral sjukdom kan den kliniska bilden kompliceras av bakteriell infektion, varför antibiotika ofta ordineras. Antibakteriella medel (framför allt bredspektrumpreparat) kan åstadkomma en störning i tarmens ekosystem (dysbios) med allvarliga följder som svår och ibland livshotande diarré relaterad till Clostridium difficile-infektion [1]. Vid dysbios finns också risk för translokation av bakterier till blodbanan (sepsis) och organsvikt [2].

Även behandling med protonpumpshämmare kan orsaka störningar i den mikrobiella balansen och ge upphov till infektion med C difficile [3].

Mikrobiotan fermenterar kostfibrer och producerar korta fettsyror (short chain fatty acids). Korta fettsyror är bland mycket annat en viktig energikälla för tarmmukosan [4]. Sondmat utan kostfibrer försätter mikrobiotan i ett svälttillstånd som minskar koncentrationen av korta fettsyror med risk för att patogener vandrar in i blodbanan [4, 5].

Att bevara eller återställa tarmens ekosystem är centralt i vården av svårt sjuka patienter med C difficile-infektion. Fekal mikrobiota-terapi är en mycket effektiv behandling, där nya studier visar positiva effekter vid etablerad sepsis [5]. Sars-cov-2 har påvisats i feces hos patienter med covid-19, och utsöndring av viruspartiklar kan ske flera månader efter tillfrisknandet [6]. Med tanke på detta är det viktigt med noggrann screening (även av feces) hos potentiella donatorer av mikrobiota [7]. En alternativ behandlingsform kan vara odlad tarmflora [8].

Sondmat med fibrer bör vara regel för att bibehålla den viktiga produktionen av korta fettsyror. Antibiotikabehandling ska naturligtvis sättas in när behov föreligger, men man bör i möjligaste mån undvika bredspektrumpreparat. Azitromycin har en fördelaktig profil mot luftvägspatogener, är relativt skonsamt mot tarmfloran och tycks även förkorta utsöndringen av sars-cov-2 [9].

Sammanfattningsvis kan bibehållande eller återställande av tarmens ekosystem vara livsavgörande för svårt sjuka patienter, inte minst för dem som drabbats av den allvarliga formen av covid-19-infektion.