En ytterst viktig studie publicerades nyligen i International Journal of Gynaecology and Obstetrics [1] som visar en 24-procentig minskning av skolfrånvaron hos flickor jämfört med pojkar efter en intervention bestående av utbildning och tillhandahållande av mensskydd (två par elastiska trosor och två återanvändningsbara bindor). Studien utfördes i Tigray-provinsen i norra Etiopien.

Forskarna följde 8 839 elever i skolklasserna 7–12 under läsåret 2015–2016. Genomsnittsåldern i klass 7 var då 13,34 år, och då medelåldern vid menarke i Etiopien är 13–14 år bedömde man att de allra flesta flickorna borde haft menarke.

Negativ binomialregression användes för att testa om elevernas kön förutspådde skolfrånvaro efter interventionen, efter justering för årskurs och frånvaro före interventionen. Som historisk kontroll analyserades närvarodata för 3 569 elever i klass 7, 9 och 11 för läsåret 2014–2015. Av de 15 skolor som deltog i studien låg 10 i städer och 5 på landsbygden.

Drygt 12 000 utbildningsbroschyrer och 5 991 mensskydd delades ut. Efter interventionen hade flickor 24 procent lägre frånvaro i skolan än pojkar. Elevens kön var inte en prediktor för frånvaro under en jämförbar tidsperiod föregående skolår.

Detta är en av de första stora studierna som visar ett positivt samband mellan en hygieninsats kopplad till menstruation och flickors skolnärvaro. De positiva resultaten pekar på att sådana insatser bör utvidgas till fler skolor. Framtida forskning bör undersöka om liknande insatser också kan minska antalet (proportionen) flickor som slutar att gå i skolan permanent kring menarke.

Samma forskarlag har tidigare kartlagt attityder, kulturella inställningar och okunskap bland flickor i Tigray-provinsen samt avsaknad av mensskydd och toaletter reserverade för flickor [2]. Studierna är ett samarbete mellan Mekele-universitetet i Etiopien och Washington University i St Louis, USA. Mensskyddsstudien sponsrades av en ideell förening (Dignity Period) vars syfte är att tillhandahålla mensskydd till skolflickor i mindre bemedlade länder, och resultatet visar tydligt att interventioner till låg kostnad kan ha stor effekt.

Dessvärre är sådana här enkla studier inte alltid så upphetsande för forskare, även när det gäller arbete i fattiga länder. Att en relativt billig och enkel åtgärd kan vara mycket kostnadseffektiv och betydelsefull för hälften av mänskligheten bör därför belysas.

Föreningen Dignity Period startades av Lewis Wall (professor i gynekologi och obstretik vid Washington University) och hans fru Helen sedan de fått kännedom om att flickor i Etiopien ofta har hög frånvaro och till och med helt slutar gå till skolan på grund av att de saknar information om mens och framför allt inte har tillgång till mensskydd. Lewis Wall har vigt sitt liv åt att reparera obstetriska post partumfistlar som uppstår inte minst hos unga flickor vars bäcken är dåligt utvecklat på grund av ålder och/eller malnutrition.