Coronapandemin ställer höga krav på ett fortsatt holistiskt synsätt vid prioritering av patienter avseende risken att bli smittad av covid-19 i förhållande till risken att drabbas av andra potentiellt livshotande åkommor. De äldre, mest sköra patienterna har högst risk för att drabbas av allvarliga frakturer (som höftfraktur och kotkompressioner) som kräver sjukhusinläggning. Samma grupp har även högst risk för att drabbas av svår covid-19. Detta talar för att vi under pandemin bör arbeta proaktivt för att i möjligaste mån undvika ökad förekomst av frakturer och sjukhusinläggningar i samhället.

Om frakturkoordinatorernas och frakturkedjans arbete inte längre kan upprätthållas är det viktigt att patienter med hög risk för fraktur får korrekt förebyggande behandling. Svenska osteoporossällskapet har därför tagit fram rekommendationer för osteoporosbehandling under coronapandemin.

Hos äldre patienter (> 70 år) med höftfraktur kan zoledronsyra ges vid vårdtillfället under förutsättning att såväl kreatininvärden (eGFR) som kalciumnivåerna är acceptabla och patientens allmäntillstånd inte är allvarligt försämrat. Det finns då inget hinder för behandling redan inom två veckor från frakturtillfället, särskilt om patenten genomgått ledplastik. Dagarna efter en första infusion är dock risken för att patienten utvecklar en lindrig influensareaktion relativt hög. Vid pågående infektion med covid-19 ska man alltid skjuta på infusionstillfället tills patienten tillfrisknat.

Denosumab (Prolia) kan ges vid vårdtillfället om patientens kalciumnivåer är normala och njurfunktionen acceptabel. Behandling med denosumab ska följas upp med fortsatt antiresorptiv behandling efter 6 månader. Om det på grund av pandemin är osäkert huruvida man kommer att kunna ge nästa injektion denosumab är bisfosfonater att föredra. Samma förhållningssätt rekommenderas hos patienter med kotkompression.

Läkemedelsbehandling efter höftfraktur eller kotkompression ska inte fördröjas i väntan på bentäthetsmätning med DXA (röntgenabsorptiometri). Viktigt är dock att kunna säkerställa uppföljning.

För att minska antalet vårdtillfällen och smittorisken kan man vid indikation för osteoporosläkemedel hos de patienter inom primärvården som tillhör en riskgrupp för covid-19 överväga att initiera peroral behandling med alendronat via distanskontakt i väntan på eventuell övergång till parenterala alternativ.

Hos patienter med pågående behandling ska infusion av zoledronsyra (Aclasta) ges en gång per år enligt Fass. Studier visar dock att man kan överväga att utöka behandlingsintervallet och skjuta på nästa infusionstillfälle i 6–9 månader. Detta är i skrivande stund att föredra om patienten tillhör en riskgrupp för covid-19 [1].

Det är mycket viktigt att pågående behandling med denosumab fortgår, särskilt hos högriskpatienter med uttalad osteoporos och kotkompressioner. Avbrott i behandlingen kan ge risk för nya kompressioner i samband med utsättningen [2]. Enligt den studiedokumentation som finns kan man vänta 2 veckor med en planerad injektion (sannolikt upp till 4 veckor) hos högriskpatienter, men efter det ökar risken markant. Försenas injektionen upp till 3 månader (totalt 9 månader efter senaste injektion) visar studier att benmarkörer stiger över utgångsvärdet, och den upparbetade skyddseffekten är sannolikt borta [3].

Uppstår praktiska hinder för att ge denosumab bör man, om njurfunktionen tillåter, överväga terapibyte till bisfosfonater. Noteras bör att denosumab kan ges i hemmet av sjuksköterska eller annan vård- och omsorgspersonal med delegering. Är patienten utbildad i självinjicering eller har anhöriga som kan ge injektionen är detta godtagbara alternativ.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: MW får föreläsnings-/konsultarvode från Amgen, Meda/Mylan och UCB Pharma; ML från UCB Pharma, Amgen, Meda/Mylan, Renapharma, Radius Health, Lilly och Consilient Health; KA från Amgen, Meda/Mylan och Lilly; AK från Amgen, Meda/Mylan, UCB Pharma, Takeda, Sanofi-Genzyme, GMP Orphan och Biomarin; SB från Meda/Mylan och UCB Pharma; KR från Amgen, Meda/Mylan och UCB och KÅ från Amgen, Astellas, Chugai, Renapharma och UCB Pharma.