Slutreplik. Adad Baranto och Svante Berg har skrivit ytterligare ett debattinlägg efter vår medicinska kommentar i Läkartidningen om diskproteser (se länkar i slutet av inlägget). Vi tackar författarna för möjligheten att återigen få framhålla riskerna med operationsmetoden. Vi vidhåller att komplikationer relaterade till diskproteser kan vara förödande, och även om komplikationerna är sällsynta är metoden mycket sällan motiverad som behandling av kronisk ländryggssmärta. I motsats till vad författarna påstår är till exempel en infektion kring en diskprotes ett mycket mer riskfyllt och svårbehandlat tillstånd jämfört med andra implantatrelaterade infektioner i ryggen.

Vi har aldrig påstått att fusion vid kronisk ryggsmärta har bättre klinisk effekt än diskprotes, utan att effekten är väsentligen likvärdig. Den lilla skillnaden i effekt av diskprotes jämfört med fusion i sammanställningen av 10-årsuppföljning från det svenska ryggregistret Swespine (swespine.se) man hänvisar till motsvarar ett »number needed to treat« (NNT) på 12 respektive 15 för att patienten ska ange att ryggsmärtan »är försvunnen eller mycket förbättrad« respektive att patienten anger sig vara »nöjd« med resultatet. Det betyder att man behöver operera så många som 12 respektive 15 patienter med diskprotes för att en patient ytterligare ska uppnå dessa resultat jämfört med om alla genomgått fusion.

Att förorda en metod som har klart större risker för allvarliga komplikationer med den marginella skillnaden i effekt anser vi inte vara försvarbart för en benign åkomma. Grupperna är heller inte helt jämförbara eftersom fler yngre (bättre prognos) finns i protesgruppen, men trots det är alltså skillnaden liten.

Kommer nästa generation av diskproteser att bli bättre än de tidigare med »lågkvalitativ« plast och metall? Det är upp till Adad Baranto, Svante Berg och andra att visa det. Tidigare erfarenheter av ledproteser visar att effekten av en design- eller materialförändring är svår att förutsäga.

Under tiden är det viktigt att gå ut med information om att komplikationer efter diskprotesoperation kan vara mycket allvarliga och att resultaten på lång sikt ännu är okända. Detta är argument som hälsomyndigheter och sjukvårdsfinansiärer i England, Holland och USA, vilka granskat evidensläget kring diskproteser, tagit fasta på och därför inte godkänner metoden. Att belysa detta var också vår avsikt med att skriva den medicinska kommentaren, och vi är tacksamma för att problematiken med diskproteser nu uppmärksammats.

Läs mer:

Inget stöd bakom kritik mot operation med diskproteser. Replik

Tidigare artiklar:

Diskprotes – en riskabel behandling av ländryggssmärta. Medicinsk kommentar

Felaktigt om diskproteser i medicinsk kommentar. Debatt

Replik om diskproteser ger inga motiv för ett fortsatt risktagande. Replik