Vi tackar författarna till debattinlägget i Läkartidningen (länk i slutet av artikeln) för litteraturgenomgången som sammanfattar evidensläget vid venös tromboembolism och covid-19. Dialog kring riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism för denna patientgrupp är välkommen. Vi uppfattar att kritik som framförs i debattinlägget rör den information om koagulationspåverkan och trombosbenägenhet vid covid-19 som publicerats på Karolinska universitetssjukhusets webbplats [1] och att kritiken i huvudsak rör skrivningen om patienter med covid-19 med ökad risk för trombos som inte läggs in på sjukhus.

Venös tromboembolism är vanligt (150/100 000 personår) och kan leda till morbiditet och mortalitet [2, 3]. Allvarlighetsgraden vid venös tromboembolism varierar. Dödlig lungemboli kan vara första tecknet på venös tromboembolism. Hos patienter med kända riskfaktorer för trombos (övervikt, graviditet, cancer, tidigare venös tromboembolism och koagulationsrubbningar) är det oftast rutin att ge någon form av profylaktisk behandling med antikoagulantia vid risk för venös tromboembolism.

När covid-19-pandemin tog fart fick vi vid flera sjukhus en mycket snabb och kraftig ökning av antalet kontakter med koagulationskonsulter avseende trombostillstånd hos patienter med covid-19. Liknande rapporter kom från andra länder. Detta satte press på oss att snabbt utforma rekommendationer för trombosprofylax och behandling. Samtidigt var kunskapsläget begränsat.

Vid koagulationsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset har vi därför, förutom att kontinuerligt följa den vetenskapliga utvecklingen, ordnat multidisciplinära möten med representanter för berörda specialiteter för utformning och uppdatering av våra riktlinjer. Det finns i dag flera lokala, regionala, nationella och internationella riktlinjer som är samstämmiga med våra rekommendationer [4]. Randomiserade studier om trombosprofylax hos patienter med covid-19 pågår, men några resultat föreligger ännu inte [5].

En fråga som uppkom tidigt under pandemin, och som debattörerna tar upp, är hur patienter med riskfaktorer för venös trombos ska handläggas vid misstanke om eller konstaterad covid-19.

Hos patienter med tidigare förhöjd risk för venös trombos, och som är sängliggande större delen av dygnet och/eller har pneumoni på grund av covid-19 även om de inte behöver sjukhusvård, har vi bedömt att det är rimligt att rekommendera trombosprofylax.

Vi har förståelse för att risken för trombos vid covid-19 kan skapa oro hos patienter och att det kan vara svårt för sjukhuspersonalen att göra avvägningar i enskilda fall.

Vi håller med debattörerna om att det finns ett stort behov av kunskap. Vi bedriver och deltar i flera studier avseende covid-19-relaterade koagulationsaspekter. Det optimala är naturligtvis att ha tillgång till data från randomiserade studier vid utformning av behandlingsriktlinjer, men sådana var inte tillgängliga när de ursprungliga riktlinjerna togs fram, och resultat saknas fortfarande. Vi fortsätter att följa utvecklingen, och när resultat från de randomiserade studier som pågår internationellt publiceras blir de naturligtvis värdefulla för fortsatt uppdatering av våra riktlinjer.

Läs debattinlägget:

Venös tromboembolism vid covid-19 – krävs ny handläggning?