2010 genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn i 30 kommuner där man granskade handläggning, utredning, information och beslutsfattande inför mottagande i särskolan [1]. 2011 granskades ytterligare 28 kommuner [2]. Tillsynen visar att varken handläggningen eller de olika utredningarna som krävs höll tillräcklig kvalitet.

Mottagande i särskola är en myndighetsutövning [3] där det utöver psykologisk, pedagogisk och social utredning även krävs en medicinsk utredning, då diagnosen intellektuell funktionsnedsättning kräver samsyn framför allt mellan psykologisk och medicinsk kompetens.

Den medicinska utredningen ska ge en bred bild av elevens hälsa och klargöra om det kan finnas medicinska orsaker till elevens svårigheter och vad dessa i så fall kan innebära för elevens utveckling. Utredningen ska även ge besked om alternativa diagnoser som kan förklara elevens svårigheter och fastställa om det föreligger bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, eller om autism eller autismliknande tillstånd föreligger.

Utifrån Skolinspektionens inspektioner och information som samlats in från skolläkare genom åren genomfördes våren 2020 en enkätstudie riktad till skolläkare. Totalt kom 35 svar från skolläkare, geografiskt spridda från Malmö i söder till Östersund i norr.

De flesta skolläkare skriver som mest upp till 20 medicinska utlåtanden per läsår. 23 procent av de svarande skriver dock färre än fem utlåtanden. 46 procent medverkar i utredningsprocessen, om psykologutredning visar på intellektuell funktionsnedsättning.

86 procent tar del av psykologunderlag i sitt utredningsarbete, och många tar del av alla tre utredningsunderlag (pedagogiska, sociala och psykologiska). Majoriteten använder journalunderlag från barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomshabilitering liksom barn- och ungdomspsykiatri i sitt medicinska underlag. 74 procent kom in i lagom tid i ansökningsprocessen och kände sig trygga i sina kunskaper om vad som efterfrågas i underlagen. Cirka 34 procent av skolläkarna medverkar även i kommunens centrala särskolemottagningsenhet.

Att diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ställs i samsyn mellan framför allt psykologisk och medicinsk kompetens går i linje med intentionen i den nya skollagen [4] att den utökade elevhälsan ska fungera som en samlad elevhälsa. Då FN:s barnkonvention nu är lag [5] kan dess artikel 24, »barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering«, anses belysa att barnet ska erbjudas fördjupad utredning (till exempel blodprovstagning) när diagnosen ska ställas.

Det finns ett tydligt behov av rutiner kring vem som gör vad, när och hur hos de olika professionerna för att tillförsäkra att underlag inför mottagande i särskolan vilar på säker grund. Då enkäten visar att upp till 23 procent av skolläkarna som svarade på enkäten sammanställer färre än fem medicinska utlåtanden/läsår finns risk för att kvaliteten varierar stort. Samtidigt känner sig 26 procent osäkra på vad som efterfrågas i underlagen.

På flera håll i landet finns lång erfarenhet och kompetens hos skolläkare samt väl utarbetade rutiner för samverkan med skolpsykolog för att tillförsäkra eleven en professionell bedömning. Samtidigt får skolläkare inte ordinera blodprov, vilket begränsar läkarens möjligheter att utesluta tänkbara medicinska orsaker till en intellektuell funktionsnedsättning.

Med beaktande av Barnkonventionens betonande, »barnets bästa i främsta rummet«, kan det vara hög tid att se över Skolinspektionens tidigare förslag [2] om att regionerna bör ansvara för de psykologiska och medicinska utredningarna inför mottagande i särskolan. Här kan regionernas hälso- och sjukvård behöva inkluderas tydligare.

Kontakta författaren på Nils.Lundin@skane.se om du är intresserad av att ta del av enkätunderlaget.