Forskningen för att få fram sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom är intensiv. I dag finns läkemedel som behandlar symtom [1]. Gränsen mellan symtomlindring och sjukdomsmodifiering är inte knivskarp, men förhoppningen är att kunna bromsa sjukdomsförloppet [2] genom att skjuta upp debuten eller sakta ned utvecklingstakten. Vi har analyserat etiska aspekter som ger anledning till försiktighet vid introduktion av nya läkemedel [3].

Ett omdiskuterat spår i forskningen kring alzheimer är immunterapi riktad mot amyloid-beta (Aβ) och tauprotein [2], två potentiellt relevanta biomarkörer. Godkända läkemedel (antikroppar som minskar Aβ-plack i CNS) blir sannolikt tillgängliga inom något eller några år. Preliminära data indikerar att förekomsten av Aβ i hjärnan minskar påtagligt vid behandling, medan effekten på kognitionen kan vara mer blygsam [4].

Patienter i studierna hade lindrig kognitiv störning med positiva biomarkörer eller alzheimer i tidig fas. Vid introduktionen förblir viktiga frågor om effekt och biverkningar på längre sikt obesvarade. I syfte att få en bild av hur läkemedlen är tänka att fungera delar vi in sjukdomen i tre stadier [5].

  • Preklinisk fas. Inga symtom men positiva biomarkörer.
  • Lindrig kognitiv störning (MCI). Minnesproblem och/eller andra kognitiva störningar. Ingen påverkan på förmågan till daglig livsföring.
  • Alzheimers demens. Minnesstörning, visuospatial nedsättning och nedsatt språk. Påverkan på förmågan till daglig livsföring.

Indelningen förutsätter en förväntad progression från prekliniskt stadium med förändrade biomarkörer till manifest sjukdom. Flera studier pekar på sådana samband [6], men att sjukdomsutvecklingen alltid följer detta mönster är inte visat [7].

Den prekliniska fasen och MCI-fasen utgör ett terapeutiskt fönster då läkemedel skulle kunna bromsa sjukdomsutvecklingen genom att exempelvis reducera amyloidbördan och/eller tau-patologi. För att utnyttja detta fönster måste patienter med positiva biomarkörer identifieras.

Det traditionella sättet att fånga upp personer utan symtom är screening, men då screening initieras av samhället innebär det en påtryckning att acceptera diagnostiken [8]. Nuvarande metoder för riskbedömning kan resultera i såväl falskt negativa (risk för underbehandling) som falskt positiva svar (risk för överbehandling). Screening i MCI-fasen har problem med ojämlikhet och godtycke. I den kliniska fasen går poängen med screening förlorad: ju senare identifikation, desto mindre behandlingsfördelar jämfört med nuvarande metoder.

Vidare aktualiserar introduktionen av nya läkemedel viktiga principiella frågor i relation till den etiska plattformen för prioriteringar [9-11]. Följande frågor är centrala:

  • En omdiskuterad aspekt är om, och i så fall hur, olika åtgärders påverkan på närstående ska vägas in vid prioriteringar. Vid alzheimer förefaller påverkan förhållandevis stor. I nuläget tolkas plattformen normalt som att det inte finns utrymme för att väga in en sådan påverkan.
  • Patientgruppen är förhållandevis stor, men gruppstorlek kan inte användas som argument för prioritet. Plattformen tillåter endast att effekten bedöms efter utfall för individen.
  • Manifest alzheimer är ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. De nya läkemedlen siktar in sig på den prekliniska eller MCI-fasen. Enligt svensk praxis bör tillståndets svårighetsgrad viktas ned med avseende på sannolikheten att insjukna. Svårighetsgraden blir därmed olika om läkemedlet siktar på den prekliniska fasen, MCI-fasen eller på kliniska stadier.

De frågor som tas upp ovan ställs på sin spets vid introduktionen av nya sjukdomsmodifierande läkemedel och bör diskuteras vidare.