Svensk life science-forskning står inför stora utmaningar, både utifrån hälsoperspektiv och en växande global konkurrens. 2015 lanserades en nationell kraftsamling för forskningen inom livsvetenskaper genom fyra Wallenbergcentrum för molekylär medicin (WCMM) vid universiteten i Umeå, Linköping, Göteborg och Lund i samverkan med respektive sjukvårdsregion.

WCMM ska tillsammans med den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab (Science for life laboratory) fungera som katalysator för forskning där problem som identifierats i vården ska resultera i preklinisk och klinisk forskning och utveckling; forskning med ett translationellt perspektiv. Målet är att kunna forska fram förbättrade diagnostik- eller behandlingsmetoder som snabbt kan tillämpas i vården.

Unga prekliniska forskargruppsledare med internationell erfarenhet har rekryterats till meriteringstjänster och fått forskningsanslag vid respektive centrum. Även kliniska forskargruppsledare har rekryterats med utrymme för forskningstid och anslag. Detta stärker samarbetet mellan universiteten och hälso- och sjukvårdsregionerna. Satsningen har lett till att många forskare och kliniker som direkt eller indirekt är kopplade till centrumbildningarna utvecklat nya och hållbara samarbeten även inom andra områden.

Ytterligare stimulans och brobygge mellan prekliniker och kliniker görs genom programmet NMMP (National molecular medicine fellows program), som startats av de fyra WCMM och SciLifeLab. NMMP är ett vetenskapligt nätverk mellan närmare 120 WCMM- och SciLifeLab-anknutna forskargruppsledare med fokus på vetenskap, nätverksbyggande, karriärutveckling och ledarskap. Nätverket stimulerar även kontakter mellan forskare och olika nationella forskningsinfrastrukturer.

Det strategiska och koordinerade arbetet med rekrytering av yngre forskare har varit mycket framgångsrikt. Ett 40-tal prekliniska forskargruppsledare inom molekylär medicin har hittills etablerat nya grupper vid sina lärosäten. Samarbetet med sjukvårdsregionerna har lett till ytterligare högkvalitativ translationell forskning då de kliniska forskargruppsledarna ofta är specialister med god förankring inom sina terapiområden. Målsättningen är att de i framtiden ska fylla viktiga nyckelpositioner i gränssnittet mellan akademi och sjukvård. Gruppledarna har starka nationella och internationella nätverk, vilket ökar Sveriges attraktionskraft vid rekrytering av nya unga forskare (inklusive doktorander).

Sammanfattningsvis har etableringen av de fyra WCMM med stark koppling till SciLifeLab och dess resurser möjliggjort en kraftfull satsning på framtidens forskningsledare. Gemensamma forskningsstrategier krävs för att ytterligare positionera Sverige som en stark life science-nation. Samspel mellan akademi, sjukvård och industri skapar förutsättningar för stark translationell forskning som tydligt stärker forskningen inom livsvetenskaper i Sverige, vilket kommer nuvarande och framtida patienter till godo.