Slutreplik. Vi håller med Erik Stenberg och medförfattare om att inte bara nya kirurgiska utan alla nya metoder ska utvärderas vetenskapligt med avseende på effekt, säkerhet och kostnad, vilket de påpekar i en kommentar till vår artikel om endoskopisk sleeve-gastroplastik i Läkartidningen [1].

Mot bakgrund av detta planerar vi en randomiserad studie av patienter med obesitasrelaterad diabetes för att utröna om endoskopisk sleeve-gastroplastik kan vara av värde utöver livsstilsförändringar. Det pågår flera randomiserade studier som jämför endoskopisk sleeve-gastroplastik med livsstilsförändringar och även studier av laparoskopisk sleeve-gastrektomi med avseende på obesitasrelaterad metabolism, kardiovaskulär sjukdom och leverfibros [2].

Eftersom endoskopisk sleeve-gastroplastik är en relativt ny metod är uppföljningstiden ofta begränsad till 2 år, och långtidsdata saknas i stort sett. En nyligen publicerad studie visar att metoden kan vara effektiv upp till fem år [3], men mer data behövs för generella slutsatser. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att kunskaperna om långtidskomplikationer efter traditionell obesitaskirurgi har förbättringspotential. Nyare studier visar att kronisk buksmärta är vanligare än man tidigare trott och utgör en stor utmaning på våra akutkirurgiska mottagningar [4-7].

Täckningsgraden i det svenska registret över långtidskomplikationer efter obesitaskirurgi varierar stort och är i vissa regioner mindre än 15 procent [8-9]. Det ska understrykas att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan endoskopisk sleeve-gastroplastik och obesitaskirurgi. Endoskopisk sleeve-gastroplastik kan i stället utgöra ett minimalinvasivt alternativ för patienter som av olika anledningar inte vill, kan eller bör genomgå kirurgisk behandling av sin obesitas. Detta kommer pågående och framtida studier att kunna belysa.

Slutligen håller vi, precis som vi skriver i vår artikel, med Erik Stenberg och medförfattare om att endoskopisk sleeve-gastroplastik är under utveckling och att fler studier krävs med avseende på obesitasrelaterad ohälsa och långtidseffekter innan metoden ska erbjudas som rutinbehandling (utanför studier) av patienter med obesitas.

Läs repliken:

Evidens krävs för nya endoskopiska behandlingsmetoder