Replik. Vi vill initialt tacka författarna till den nyligen publicerade ABC-artikeln i Läkartidningen om sömnrelaterad andningsstörning hos barn [1]. Artikeln belyser väl det viktiga ämnet obstruktiva sömnrelaterade besvär hos barn. Vi har dock en lite annan syn på nattlig andningsregistrering (respiratorisk polygrafi) i hemmet hos förskolebarn med misstänkt sömn­apné än den som ges i artikeln.

Författarna skriver att andningsregistrering i hemmet inte kan rekommenderas hos förskolebarn då det »händer att de tar av den nasala luftflödesmätaren eftersom den stör«. På barnfysiologen vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg utförs cirka 350 nattliga andningsregistreringar per år, varav cirka 250 hemregistreringar. Vi har på kliniken närmare 20 års erfarenhet av denna typ av undersökning, och alla analyser och bedömningar utförs av erfarna läkare.

Även om polysomnografi är förstahandsalternativ är vår erfarenhet att en hemundersökning oftast kan bedömas trots att näsflöde ibland saknas. Bedömningen görs då med hjälp av signalen från andningsbanden (cRIPflow), vilket även rekommenderas av American Academy of Sleep Medicine (AASM) [2]. Samtidig ljudupptagning kan ge god information om obstruktiva inslag i andningen, och tillsammans med föräldrarnas noteringar kan sovtiden oftast uppskattas väl.

Läser man den referens som lämnas i ABC-artikeln som stöd för att avråda från hemregistrering hos förskolebarn [3] ser man att läkaren med erfarenhet av hemregistreringar har en mycket god överensstämmelse mellan undersökningar utförda med respektive utan näsflödesmätning (ICC=0,81).

För barnet är hemregistrering ett skonsamt sätt att utföra sömnundersökning. Vår kliniska erfarenhet visar även att barnen oftast sover bättre i hemmiljö med färre uppvaknanden jämfört med om undersökning görs med barnet inneliggande på vårdavdelning.

Eftersom man på många håll i landet inte kan utföra polysomnografi eller har resurser för övervakad polygrafi på sjukhus anser vi att hemregistrering är ett bra och även kostnadseffektiv alternativ, även om näsflödessignalen ibland saknas. Sömnundersökning kan på så sätt komma fler barn till gagn och ligga till grund för beslut om operativ åtgärd eller andningsstöd.