Slutreplik. Vi har i ett replikskifte med Gunnar Akner debatterat begreppet skörhet i Läkartidningen [1, 2].  Vi kan konstatera att kronologisk ålder och sjuklighet används som indikatorer för såväl en individs omvårdnadsbehov som för förmågan att klara avancerade sjukvårdsinsatser. Vi vet samtidigt att en individ kan vara stark och motståndskraftig (resilient) trots många sjukdomar och hög ålder, och tvärtom vara svag och sårbar (vulnerabel) trots lägre ålder och ringare sjuklighet [3]. Många medicinska beslut för kronologiskt äldre individer har historiskt fattats på otillräcklig grund, det vill säga kronologisk ålder (numera otillåtet) och sjuklighet.

Det finns degenerativa komponenter i åldrandet som drivs av andra mekanismer än organsjukdom. Genetik, epigenetik, telomerförkortning, mitokondriedysfunktion och stamcellsutmattning är några sådana faktorer [4], varav många är kopplade till livsstilsfaktorer som mat och rörelse. Skörhetsbegreppet erbjuder en möjlighet att beskriva den åldersrelaterade sårbarheten, och därmed vara en proxy för biologisk ålder [5].

Skattning av skörhet ska användas som ett kompletterande beslutsstöd. Intensivvårdsläkare, akutläkare, kardiologer, kirurger, allmänläkare, geriatriker med flera över hela världen använder i dag skörhetsskattning som ett av flera beslutsstöd för att avråda krävande behandlingar eller tillstyrka komplicerade ingrepp och operationer.

Den delvis sjukdomsoberoende sårbarheten beskrivs på olika sätt. I takt med att området mognar kommer diagnostiken att konvergera. Clinical frailty scale (CFS, 1–9 poäng) [6] är den skattningsskala som har störst internationellt genomslag.

Coroapandemin har gett exempel på traditionellt ålderstänkande (för att förenkla rekommendationerna) när alla äldre än 70 år aggregeras oavsett hälsotillstånd. På Tema åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset har vi rapporterat att skörhet (CFS 6–8) hos våra patienter var förenad med nära dubblerad risk för död i covid-19, jämfört med en 10-årig åldersökning (exempelvis från 70 till 80 år), oberoende av samsjuklighet [7].

Skörhetsbegreppet är här för att stanna: Begreppet kommer att utvecklas och bidra till en bättre äldrevård.