Replik. Vi tackar författarna till ett debattinlägg i Läkartidningen [1] för kommentarer om vår grundbehandling av artros, som vi bland annat annonserat om här (nr 8/2021, sidan 236; nr 9–10/2021, sidan 296). Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar träning över tid handledd av fysioterapeut, utbildning och vid behov viktminskning. Trots denna rekommendation med hög prioritet sedan många år deltar bara cirka 5 procent av patienterna i artrosskola med träning vid 10–12 tillfällen [2], och hälften som opereras med höftprotes har behandlats enligt riktlinjerna [3].

Artros är en kronisk sjukdom där diagnosen baseras på kliniska symtom, och som obehandlad medför försämring över tid för många [4-6]. Den förbättring som artrospatienter uppnår med behandling enligt riktlinjer, fysiskt eller med stöd av digital app, är dokumenterad i kohortstudier och i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som visar att patienter som behandlades för artros i Joint Academy signifikant minskade sin smärta och förbättrade sin fysiska funktion jämfört med kontrollgruppen (som fick traditionell behandling) [7-11].

Kroniska sjukdomar kräver långsiktig behandling, uppföljning och utvärdering. För artrospatienter ökar risken för hjärt–kärlsjukdom och för tidig död på samma vis som vid typ-2 diabetes, bland annat beroende på låg fysisk aktivitet och smärtlindring med coxiber. Kontinuerlig kontakt mellan patient och fysioterapeut, med regelbundna påminnelser i app, beskrivs av patienterna som fördelaktig jämfört med traditionell vård [12]. Vid kronisk sjukdom som artros rekommenderar riktlinjerna grundbehandling så länge som möjligt, med tilläggsbehandling när så krävs. Digital grundbehandling är kostnadsbesparande jämfört med traditionell artrosskola [13].

Inför behandling i vår app sker screening med standardiserade frågor om symtom och röda flaggor. Vid osäkerhet om lämplighet ombeds patienten söka läkare eller fysioterapeut. De som passerar screeningen svarar på ett längre hälsoformulär med validerade frågor om artros. Därefter sker samtal med artrosutbildad fysioterapeut för att säkerställa diagnos. Under behandlingen följer fysioterapeuten kontinuerligt hur patienten svarar på behandlingen och att hen inte visar avvikande symtom.

Asynkron chatt möjliggör tät kontakt och snabb hänvisning vid behov. Bland de cirka 35 000 patienter som behandlats i Joint Academy har vi inte kännedom om att någon ogynnsam eller felaktig diagnos behandlats. De flesta kända diagnoser i rörelseapparaten blir bättre av fysisk aktivitet [14].

85 procent svarar ja på frågan om de upplevt förbättring avseende smärta under behandlingen. Numeriskt skattad smärta vid start i Joint Academy motsvarar den som patienter som anses vara i behov av en ledprotes uppvisar [9, 15]. En RCT och flera observationella studier som visar att behandlingen har kliniskt relevant effekt på smärta och fysisk funktion anses som gott stöd för en behandlings faktiska effekt [9-11]. Många RCT ger stöd för fysioterapi jämfört med kirurgi vid ortopediska smärttillstånd [16-19].

Vi konstaterar att avsevärda insatser behövs, på många nivåer, för att den artrosbehandling Socialstyrelsen prioriterar högst ska implementeras bättre. Den digitala artrosskolan är ett kostnadseffektivt komplement för både samhället och patienten som når de flesta, oberoende av plats och tid.

Läs debattinlägget:
Nej tack till aggressiv marknadsföring av »artros-app«