Redan i oktober 2020 framfördes kritik i Läkartidningen och i tidningen Sjukhusläkaren [1, 2] mot den expertgrupp (utsedd av justitiedepartementet) som ska gå igenom fakta kring Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar. Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, kommenterade valet av experter så här i Läkartidningen: »Jag noterar att det är de mest styvnackade försvararna av det kontroversiella metodvalet som utsetts som experter.«

Trots kritiken ändrades inte sammansättningen i expertgruppen, där fem av de tio ledamöterna enligt vår åsikt är jäviga på grund av tidigare engagemang. Vi anser det därför viktigt att än en gång påminna om den uppenbara risken för att de kommer fram till att man med den metod som RMV valt (MR-undersökning av knä plus röntgen av visdomständer) kan bedöma om en individ är under eller över 18 år.

Enligt regeringens direktiv till utredningen är syftet att »stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod«. Utredningen ska granska den metod som RMV valt och göra en internationell jämförelse. Resultatet ska redovisas senast 11 juni 2021. Vi menar att valet av utredare ger intryck av att Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och domstolarna ska granska sig själva.

  • Utredaren Maria Eka är chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm och har dömt i mål angående åldersuppskrivning. Såvitt känt är det bara en enda domare i Skåne som självständigt prövat och i några fall gått emot Migrationsverkets bedömningar.
  • Elias Palm är avdelningschef på RMV. Han tog beslutet att använda metoden med MR knä, trots att den inte var validerad. Socialstyrelsen hade i sin rapport 2016 föreslagit att metoden skulle utvärderas med en pilotstudie [3] och avfärdade dessutom röntgenundersökning av visdomständer som oanvändbar. Senare studier har visat stora svagheter med MR-metoden.
  • Jonas Bergström är enhetschef på Socialstyrelsen, där rapporten om metoder för medicinska åldersbedömningar togs fram 2016. Denna rapport drogs senare tillbaka då det visade sig att de statistiska beräkningarna var felaktiga [4].
  • Elizabeth Åhsberg är projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Hon var tidigare på Socialstyrelsen och är medförfattare till Socialstyrelsens rapport 2018 om validering av MR-undersökning för åldersbedömning [5].
  • Åsa Evrensel är verksamhetsexpert på Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets tidigare styrdokument skulle hela åldersbedömningen vila på utlåtandet från RMV [6]. Den sammanvägda bedömning som förutsätts i lag genomfördes inte.

Fem av tio ledamöter har alltså intresse av att RMV:s metod godkänns. Endast två ojäviga personer med forskarbakgrund ingår i gruppen: Ola Nilsson, barnläkare och professor vid Örebro universitet, samt Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola. Övriga ledamöter är Mia Eklöf, departementssekreterare, samt kansliråden Lars Andersson och Anki Fritzsche.

Ansvaret vilar nu tungt på de tio. Vi är många som utifrån de fakta som framkommit ifrågasätter den sedan 2017 valda metoden för medicinska åldersbedömningar. Om utredningen kommer fram till att metoden är tillfredsställande måste bevisen vara starka och otvetydiga. Vi förväntar oss en gedigen, professionell och opartisk utredning där hänsyn tagits till all befintlig kunskap.