Joint Academy (som delvis finansieras med allmänna medel) ökar sin annonsering på nätet, i tv, offentliga lokaler och i tidningar, bland annat med helsidesannonser i Läkartidningen (nr 8 2021, sidan 236; nr 9–10 2021, sidan 296) som utformats som tidningsartiklar, där man först efter stund upptäcker ordet »Annons«.

Joint Academy erbjuder telefonbaserad behandling för ont kring höft eller knä. Diagnostik och behandling sker i en app. Behandlingen består av information om artros och olika rörelseövningar (5 minuter, 5 dagar/vecka) som inte utlöser svettning eller andfåddhet.

I annonserna i Läkartidningen står det bland annat:

  • »Då artros är en kronisk sjukdom som kan bli värre med tiden om den inte behandlas, är det viktigt att patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt.«
  • »Grundbehandling av artros kräver kontinuerlig uppföljning av fysioterapeut.«
  • »I fler än 99 % av fallen där patienten beskriver stelhet, smärta vid igångsättning och rörelsesmärta, så är det artros.«
  • »Känner man osäkerhet [om diagnosen] kan man remittera patienten till en fysioterapeut.«
  • »85 % minskar sin ledsmärta.«

Vi ställer oss frågande till följande:

Vad finns det för vetenskapligt underlag för påståendena i punkt 1 och 2 att Joint Academys behandling påverkar artrosens naturalhistoria gynnsamt och att kontinuerlig uppföljning av fysioterapeut krävs?

Vilket underlag finns för påståendet i punkt 3: »I  fler än 99 % av fallen … är det artros«? Om <1 procent av de som anmält sig i appen »avvisats« utifrån misstanke om annan diagnos är det inte ett bevis för att övriga har artros. Det kan lika väl röra sig om muskelskada, tendinos, postinfektiös eller ospecifik artrit, bursit, infektion, osteonekros, diskbråck, spinal stenos eller i värsta fall tumör. Sådana fall kan avslöjas om Joint Academy följt Socialstyrelsens riktlinjer för diagnostik av artros: »Patientens symtom och egna sjukdomsberättelse är därför avgörande för en korrekt och tidig diagnos, tillsammans med en klinisk undersökning«[1].

Vi vill också kommentera uppgiften i punkt 5, att 85 procent minskar sin ledsmärta med behandlingen. En annan tolkning är att förbättringen hos en del av patienterna (med eller utan lindrig artros) kan förklaras av placeboeffekt eller regression till medelvärdet. Båda är kraftfulla mekanismer [2]. Kan kvarvarande 15 procent utan smärtlindring utgöras av patienter med svår artros eller annan diagnos?

Mycket skulle kunna klargöras i en randomiserad studie av effekten av muskelstärkande fysioterapi vid artros där deltagarna randomiseras till muskelstärkande vs icke muskelstärkande fysioterapi. Icke muskelstärkande fysioterapi kan då bestå av exempelvis djupa tvära friktioner, muskelpressur och massage, som kan läras ut per telefon. Om det anses oetiskt att randomisera mellan muskelstärkande fysioterapi och placebo kan den andra gruppen få »mind-body exercise including tai chi or yoga«, vilka ingår i gruppen »starkt rekommenderade« metoder [3].

Vi betvivlar inte att många patienter blir bättre av att träna och ha tät telefonkontakt med personlig fysioterapeut som utformat ett individuellt anpassat träningsprogram. Däremot vänder vi oss mot en allt aggressivare kommersialiserad marknadsföring, där Joint Academy poängterar vikten av tidig och långvarig behandling av artros för att motverka försämring.

Utifrån vår samlade kunskap saknas belägg för företagets påståenden, men de är sannolikt väl ägnade att öka försäljningen av deras digitala behandling. Vi är också förvånade över att ansvarig utgivare för Läkartidningen accepterar annonsering som maskeras som redaktionellt material.

Läs repliken och redaktionens svar:
Joint Academy: Artrosapp ett kostnadseffektivt komplement

Annonser har annat utseende än redaktionella artiklar