Replik. Vi tackar för kommentaren från Peter Plaschke till vårt egenreferat i Läkartidningen [1] gällande associationen mellan astmadiagnos i Patientregistret och respiratorkrävande covid-19. Mycket riktigt är associationen ett explorativt fynd i vår studie [2], där en av begränsningarna är det som Peter Plaschke identifierar, nämligen svårigheten att på ett korrekt sätt hantera huvudsakliga primärvårdsdiagnoser såsom astma. Vi håller med om att Läkemedelsregistret är ett bättre sätt att fånga upp dessa diagnoser.

I vår nationella fall–kontrollstudie [2] fokuserar vi på kardiometabola sjukdomar som också till stor del är primärvårdsdiagnoser. Därför baserade vi dessa diagnoser på data både från Patientregistret och uttag av läkemedel från Läkemedelsregistret för att fånga upp de patienter som enbart behandlats i primärvård.

Då huvudfrågeställningen inte gällde astma har vi inte använt läkemedelsuttag för astmamedicinering i studien. Det innebär, som Peter Platschke skriver, en underskattning av förekomst av astma som behandlas på vårdcentral, vilket är en svaghet. Rimligen drabbar dock en sådan underskattning både fall och kontroller och borde därför i sig inte självklart påverka en association.

Det är förstås teoretiskt möjligt att de intensivvårdskrävande patienterna (som allmänt sett är sjukare) oftare varit på sjukhus och då även fått andra diagnoser (exempelvis astma) registrerade i Patientregistret, medan det finns mer begränsad information om de matchade kontrollerna . Detta skulle i teorin kunna innebära att det kan föreligga en felklassificering (differential misclassification bias) [3] som gör att vi i vår studie ser en större andel personer med astmadiagnos bland fallen jämfört med hos kontrollerna. Dock kvarstod sambandet för astma när vi justerade för samtliga andra diagnoser, vilket talar emot att någon form av felklassificering kopplad till dessa sjukdomar skulle kunna förklara sambandet.

Tilläggas kan att även en större nationell svensk studie [4] visar att tidigare astmadiagnos är associerad till både sjukhusvårdad och intensivvårdad covid-19. Vi anser därför att fyndet inte bör avfärdas, utan leda till uppföljande studier med ett större patientmaterial och en mer riktad metodologi mot flera av de samband vi har hittat mellan specifika tillstånd och intensivvårdskrävande covid-19 (inklusive astma). Vi instämmer med Peter Platschke om att man i sådana studier även bör hämta in data från Läkemedelsregistret [4].

Läs kommentaren:
Nej, astma är troligtvis ingen riskfaktor för svår covid-19